Young woman traveller wearing hoodie, backpack and jeans standing and watching sunrise in mountains over Goreme, Cappadocia, Central Turkey

Chúa Sẽ Báo Trả


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=bfeb5be3bc&mc_eid=UNIQID
Chúa Sẽ Báo Trả
Mục Sư Rick Warren

“Ðừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền rủa trả nguyền rủa, nhưng ngược lại, hãy chúc phước, vì anh chị em đã được kêu gọi để làm thế, hầu anh chị em có thể hưởng phước.” (1 Phi. 3:9, BD 2011)

Không có gì tàn phá tâm linh cho bằng sự lạm dụng – khiến cho người ta cảm thấy mình mất phẩm giá, không ra gì, và bị lạm dụng. Chúa Jesus biết điều ấy. Và Ngài phán: “Ta sẽ lo liệu cho con.”

Khởi điểm trong sự chữa lành là bạn phải biết Đấng Chữa Lành cho bạn. Bạn cần thưa: “Lạy Chúa Cứu Thế Jesus, con không biết Ngài làm việc ấy thể nào, nhưng Ngài đã cất bỏ mặc cảm có tội cho tất cả mọi tội lỗi trên trần gian –những tội người khác làm cho con và những tội con đã làm. Con muốn học biết tình yêu của Ngài. Xin Chúa đến với con và chữa lành tấm lòng, tâm trí và thân thể con.“

Và Chúa sẽ làm. Ngài sẽ chữa lành!

Khi bị lạm dụng, Chúa Jesus có trả thù không? Hoàn toàn không! Kinh Thánh nói: “Khi bị nguyền rủa, Ngài chẳng nguyền rủa lại; khi chịu đau khổ, Ngài chẳng hăm dọa, nhưng phó thác mình cho Ðấng phán xét công bình.“ (1 Phi-e-rơ 2:23)

Một ngày kia Chúa sẽ tính sổ. Một ngày kia Chúa sẽ báo trả mọi sự. Một ngày kia Chúa sẽ sửa lại tất cả mọi sai lầm. Bạn tưởng những kẻ làm việc ác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc ác của họ sao? Bạn nghĩ mọi điều gian ác đã xảy ra trên thế gian được miễn hình phạt sao?

Không đâu. Một ngày kia Chúa sẽ báo trả. Việc báo trả duy thuộc mình Ngài.

Chúa thật là một Đấng công bình. Ngài có thể làm toàn bộ công việc báo trả tốt hơn bạn làm. Ngài muốn bạn trao điều đó trong bàn tay của Ngài, vì Ngài là Chúa chứ không phải bạn.

Một trong những lý do tại sao chúng ta phải đối phó với sự lạm dụng là vì: Lạm dụng là bệnh lây lan. Lạm dụng truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.

Nếu có ai đó thấy sự lạm dụng sinh sôi nảy nở hay từng bị lạm dụng trong gia đình mình, thì họ đã học một số gương xấu. Và những gương xấu đó có thể lây lan, không lây cho tất cả, nhưng cho một số người.

Năm nay, hàng triệu trẻ em ở Mỹ chứng kiến cảnh cha mẹ chúng dùng bạo lực với nhau. Hầu hết tất cả những nghiên cứu đều cho thấy rằng khi trưởng thành những đứa trẻ ấy có thể có hành động bạo lực gấp đôi với gia đình của chính mình. Phải có một người phá vỡ xiềng xích đó!

Bạn hãy làm người đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngay bây giờ. Bắt đầu bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

Lạy Chúa, xin chúc phước, ban can đảm trên tất cả những ai đang đọc bài viết nầy, để nhiều người sẽ nói: Con sẽ không giữ bí mật việc ấy nữa. Con sẽ xưng đích danh việc lạm dụng ấy ra. Con sẽ không làm giảm nhẹ hoặc biện mình cho điều đó nữa. Nếu cần phải đến một chỗ an toàn trong một thời gian, xin cho con được điều đó. Chúa ơi, xin cho con can đảm để nói ra với một người đáng tin, có thể giúp con vạch ra kế hoạch để được cuộc sống lành mạnh và được chữa lành. Xin cứu cuộc đời con; xin cứu những mối quan hệ của con. Xin bắt đầu tiến trình chữa lành cho con. Và Chúa ơi, con xin giao sự báo trả vào trong tay Chúa. Trong danh Chúa con dâng lời cầu nguyện. Amen.

Thảo Luận

Ngày hôm nay, bạn sẽ làm gì để phá vỡ cái vòng lẩn quẩn của sự lạm dụng trong cuộc đời mình? Có những nguồn hỗ trợ và nhà thờ trong thành phố bạn sinh sống có thể giúp bạn.

Làm thế nào bạn có thể giúp một người bạn hay một thành viên trong gia đình đã và đang đau khổ vì bị lạm dụng?

Làm thế nào bạn có thể khích lệ những người vẫn còn đau khổ trong nín lặng?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=bfeb5be3bc&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh có thực sự dạy về mối quan hệ một vợ một chồng / một vợ một chồng không?
"Đến ngày Eân-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. " I Sa-mu-ên 1: 4
Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20
Một Cơ đốc nhân có nên đeo một chiếc nhẫn tinh khiết?
"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, " I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3