Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về quan hệ tình dục trước hôn nhân?


Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
I Cô-rinh-tô 7:2
There is no Hebrew or Greek word used in the Bible that precisely refers to sex before marriage. The Bible undeniably condemns adultery and sexual immorality, but is sex before marriage considered sexually immoral? According to 1 Corinthians 7:2, “yes” is the clear answer: “But since there is so much immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband.” In this verse, Paul states that marriage is the “cure” for sexual immorality. First Corinthians 7:2 is essentially saying that, because people cannot control themselves and so many are having immoral sex outside of marriage, people should get married. Then they can fulfill their passions in a moral way.
Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hê-bơ-rơ 13:4
Since 1 Corinthians 7:2 clearly includes sex before marriage in the definition of sexual immorality, all of the Bible verses that condemn sexual immorality as being sinful also condemn sex before marriage as sinful. Sex before marriage is included in the biblical definition of sexual immorality. There are numerous Scriptures that declare sex before marriage to be a sin (Acts 15:20; 1 Corinthians 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2 Corinthians 12:21; Galatians 5:19; Ephesians 5:3; Colossians 3:5; 1 Thessalonians 4:3; Jude 7). The Bible promotes complete abstinence before marriage. Sex between a husband and his wife is the only form of sexual relations of which God approves (Hebrews 13:4).
Như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt, Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, Và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi.
Châm-ngôn 5:19
Far too often we focus on the “recreation” aspect of sex without recognizing that there is another aspect—procreation. Sex within marriage is pleasurable, and God designed it that way. God wants men and women to enjoy sexual activity within the confines of marriage. Song of Solomon and several other Bible passages (such as Proverbs 5:19) clearly describe the pleasure of sex. However, the couple must understand that God’s intent for sex includes producing children. Thus, for a couple to engage in sex before marriage is doubly wrong—they are enjoying pleasures not intended for them, and they are taking a chance of creating a human life outside of the family structure God intended for every child.
While practicality does not determine right from wrong, if the Bible’s message on sex before marriage were obeyed, there would be far fewer sexually transmitted diseases, far fewer abortions, far fewer unwed mothers and unwanted pregnancies, and far fewer children growing up without both parents in their lives. Abstinence is God’s only policy when it comes to sex before marriage. Abstinence saves lives, protects babies, gives sexual relations the proper value, and, most importantly, honors God.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7:2 - Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
Hê-bơ-rơ 13:4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Châm-ngôn 5:19 - Như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt, Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, Và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.