Victoria Falls from the air in the afternoon

Chúa Jesus Biến ‘Kết Thúc Vô Vọng’ Của Bạn Thành ‘Hy Vọng Bất Tận’


Chúa Jesus Biến ‘Kết Thúc Vô Vọng’ Của Bạn Thành ‘Hy Vọng Bất Tận’
Mục Sư Rick Warren

“Hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại.Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi …, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa” (2 Cô-rinh-tô 1:9b-10 BTT).

Sứ đồ Phao-lô biết rằng Đức Chúa Trời làm việc trong cuộc sống của chúng ta theo mong đợi của chúng ta. Kinh Thánh ghi rằng, “Hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi …, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa” (2 Cô-rinh-tô 1:9b-10 BTT).

Mục đích của sự bế tắc là dạy bạn tin cậy vào Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa để mọi sự trở nên tệ hại và không thể kiểm soát được như vậy? Vì như thế, Ngài có thể buộc bạn phải học cách tin cậy Ngài thay vì tin tưởng vào sự khéo léo và thông minh của chính mình.

Lời hứa khi bạn tin cậy Đức Chúa Trời là gì? Ngài đã giải cứu bạn, Ngài sẽ giải cứu bạn, và Ngài sẽ tiếp tục giải cứu bạn. Đức Chúa Trời sử dụng ba cách giải cứu khác nhau:

1. Đức Chúa Trời giải cứu bằng cách thay đổi hoàn cảnh. Đôi khi Đức Chúa Trời làm thay đổi hoàn cảnh một cách kỳ diệu, và Biển Đỏ tách ra. Điều đó sẽ xảy ra nhiều lần trong cuộc sống của bạn, nhưng nó sẽ không xảy ra mọi lúc.

2. Đức Chúa Trời giải cứu bằng cách thay đổi cá nhân. Thay vì thay đổi hoàn cảnh, Đức Chúa Trời thay đổi bạn từ bên trong. Bạn có được một ước mơ mới, một cách nhìn mới, một thái độ mới, và một quan điểm mới.

3. Sự giải cứu tối thượng của Đức Chúa Trời là Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đã không hứa sẽ loại bỏ tất cả nỗi đau của bạn trong thế giới này hoặc giải quyết mọi nan đề của bạn. Bởi vì chúng ta ở trên trái đất, có đau đớn và phiền muộn và đau khổ. Sự cứu rỗi tối thượng sẽ là một ngày kia đem bạn về Thiên Đàng nơi sẽ không có đau đớn, không có phiền muộn, không có đau khổ, và không có đau lòng.

Chỉ có một cách để đến Thiên Đàng. “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6 BTT). Khi bạn bị bế tắc, Chúa Jesus có thể lấy kết thúc vô vọng và hóa nó thành hy vọng bất tận.

Bạn đang bị bế tắc? Tôi mời bạn hãy đem nan đề đó, tình huống đó, và cuộc sống của chính bạn trao cho Đức Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus luôn luôn quan tâm đến những lợi ích tốt nhất của bạn.

******

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=70a45fd110&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=70a45fd110&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=70a45fd110&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Cho dù bạn đang ở giai đoạn nào của đức tin, bạn đang trông đợi Chúa làm những điều gì cho cuộc đời của bạn?

Sự tin cậy giao phó cuộc đời bạn cho Chúa Jesus Christ đã làm thay đổi cách bạn đối phó với khó khăn hay bế tắc trong hành trình đức tin của bạn như thế nào?