Winter panoramic landscape with mountain on background

Để Kết Trái, Hãy Kết Nối


Để Kết Trái, Hãy Kết Nối
Mục Sư Rick Warren

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” (Giăng 15:4)

Ngay trước lúc bước lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã có những lời dặn dò sau cùng cho các môn đồ của mình: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” (Giăng 15:4 BTT)

Chúa Giê-xu dạy rằng việc được kết nối thuộc linh giống với việc được tháp vào một cây nho. Bạn sẽ không có được bất kỳ thành quả hay bông trái nào trong đời sống nếu bạn chỉ đứng một mình. Bạn phải luôn được kết nối.

Đối với cây trồng, nhánh nào không dính vào thân cây thì không thể sinh trái. Khi không có sự hỗ trợ nào, đời sống bạn không chỉ bắt đầu khô héo và chết dần, mà còn không thể kết quả nếu bạn không được kết nối về mặt tâm linh.

Tôi trồng rất nhiều rau và trái cây vào mùa xuân. Nếu tôi cắt rời một nhánh cây, thì nhánh cây đó sẽ không thể cho ra trái cà chua hay bất cứ kỳ trái nào khác. Những nhánh cây đó cần phải được dính vào thân cây để kết trái.

Khi được kết nối với Thân thể Đấng Christ thì bạn cần kết những loại bông trái gì? “Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22-23a BTT)

Tôi không biết bạn thì sao, còn riêng tôi, tôi muốn yêu thương hơn. Tôi muốn vui mừng hơn. Tôi muốn bình an hơn, bất kể điều gì xảy ra với nền kinh tế. Tôi muốn nhân từ hơn với những người xử tệ với tôi. Tôi muốn trở thành một người tốt. Tôi muốn là người trung tín, không phải là người bội bạc. Tôi muốn giữ lời hứa của mình. Tôi muốn mềm mại với những người không mềm mại cho lắm. Và tôi muốn mỗi ngày tiết độ càng hơn.

Những điều trên được gọi là bông trái Thánh Linh, và là bằng chứng cho thấy bạn được kết nối thuộc linh. Còn nếu bạn không thấy mình tăng trưởng trong tất cả những điều này, hãy đoán xem điều đó nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn không được kết nối thuộc linh.

Chúa cho ta biết một điều rất quan trọng, ấy là, bạn sẽ không có bất kỳ thành quả hay bông trái nào trong đời sống nếu bạn đứng một mình. Tôi phải được kết nối với Thân thể của Đấng Christ. Bạn phải được kết nối với Thân thể của Đấng Christ. Đơn giản là vì chúng ta sẽ tốt hơn khi đứng chung với nhau.

**********
Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=bc4b50f7f9&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=bc4b50f7f9&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=bc4b50f7f9&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tỉnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Bằng chứng nào trong đời sống bạn cho thấy bạn đang kết quả?

Bạn cần kết “những bông trái” nào? Bạn sẽ làm việc đó như thế nào?

Những lợi ích nào bạn nhận thấy có trong đời sống mình từ việc được kết nối với Thân thể của Đấng Christ?