Victoria Falls from the air in the afternoon

Bạn Là Một Phần Quan Trọng Trong Thân Của Đấng Christ


Bạn Là Một Phần Quan Trọng Trong Thân Của Đấng Christ
Mục Sư Rick Warren

“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:4-5 BTT)

Một trong những cách mô tả phổ biến nhất về Hội thánh trong Kinh Thánh là “Thân của Đấng Christ.” Những gì Chúa Giê-xu Christ đã làm khi Ngài ở thế gian trong thân thể vật lý của Ngài, thì Ngài muốn chúng ta tiếp tục làm ngày nay. Chúng ta là Thân của Đấng Christ trên đất này.

Kinh Thánh cho biết:“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:4-5 BTT)

Trong Thân của Đấng Christ, mỗi người đều cần thiết. Chúng ta là các chi thể trong Thân Ngài, và Thân Ngài cần mỗi người trong chúng ta để trở nên hoàn chỉnh.

Điều này giống như trò chơi ráp hình vậy. Khi bạn ráp hình và bị thiếu mất một mảnh, bạn sẽ chú ý đến điều gì? Dĩ nhiên, bạn sẽ chú ý đến mảnh bị thiếu ấy.

Thân thể của Đấng Christ cũng giống như vậy. Mỗi người đều cần thiết như nhau. Bạn có thể nói, “Tôi chỉ là một móng chân trong Thân thể của Đấng Christ mà thôi.” Bạn đã bao giờ bị mất móng chân chưa? Bạn nhận biết liền. Tôi đã từng sụt 12 bảng Anh (một bảng Anh bằng 0.453592 kí lô) vì mất một cái móng chân. Có thể nó chỉ là một phần nhỏ trong cơ thể của tôi, nhưng chắc chắn là tôi nhận biết điều đó trong khoảng sáu tháng.

Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa sự nổi bật và sự đáng kể. Một điều nào đó có thể nổi bật nhưng không đáng kể. Cái mũi của tôi nổi bật. Nó lồ lộ ra ở bên ngoài, ai cũng nhìn thấy. Nhưng nó không đáng kể. Tôi có thể bị mất cái mũi và tiếp tục sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của tôi. Nó nổi bật, nhưng nó không đáng kể.

Nhưng có nhiều bộ phận bên trong cơ thể tôi, như gan, tim và phổi. Chúng không nổi bật, nhưng nếu mất chúng thì tôi sẽ chết.

Bạn có thể không cảm thấy mình nổi bật trong Thân thể của Đấng Christ, nhưng bạn quan trọng. Có nhiều chi thể khác nhau, nhưng mọi người đều cần thiết. Tất cả chúng ta đều có việc phải làm!

*******

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=811a9d63ed&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=811a9d63ed&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=811a9d63ed&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tỉnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Hãy suy nghĩ về một thời điểm khi bạn không được kết nối với Thân của Đấng Christ. Nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn?

Bạn đóng vai trò đáng kể nào trong Thân của Đấng Christ mà vai trò đó lại không nổi bật? Thái độ của bạn đối với lãnh vực mình phục vụ như thế nào?

Làm thế nào bạn có thể khích lệ những người khác trong Thân của Đấng Christ sử dụng những ân tứ của mình để phục vụ lẫn nhau?