Lonely tree in the plowed field - Beautiful landscape background

Yêu Cầu Bạn Bè Hỗ Trợ Cầu Nguyện


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=a75657e453&mc_eid=UNIQID
Yêu Cầu Bạn Bè Hỗ Trợ Cầu Nguyện
Mục Sư Rick Warren

“Đoạn, Đa-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho Đa-ni-ên và đồng-bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn.” (Đa-ni-ên 2:17-18 BTT)

Chúa luôn luôn thử nghiệm bạn trước khi Ngài ban phước cho bạn.

Đôi khi các bài kiểm tra của Ngài đến qua những người yêu cầu bạn làm điều bất khả thi – như một ông chủ muốn bạn hoàn thành một dự án một cách nhanh chóng đến nỗi không thể làm được.

Trong những bài suy gẫm trước đây, tôi đã cho bạn vài bước đầu tiên. Bạn từ chối hoảng loạn, bạn thu thập thêm thông tin, và bạn yêu cầu thêm thời gian.

Tiếp theo bạn xin sự hỗ trợ cầu nguyện từ bạn bè của bạn. Đa-ni-ên đã làm điều này sau khi nhà vua yêu cầu ông giải thích một giấc chiêm bao, một yêu cầu đã khiến những người khác suýt bị giết.

Kinh Thánh chép rằng: “Đoạn, Đa-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho Đa-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn.” (Đa-ni-ên 2:17-18 BTT)

Đa-ni-ên nhận ra đây là một yêu cầu lớn. Đất nước trong tình trạng ngàn cân treo sơi tóc. Nhà vua không suy nghĩ thấu đáo. Vua sắp giết tất cả mọi người trong triều đình của mình. Vì vậy, Đa-ni-ên kêu gọi nhóm bạn của mình cầu nguyện.

Bạn, giống như Đa-ni-ên, có các thành viên trong nhóm cầu nguyện để dựa vào khi cuộc sống gặp khó khăn không?

Không phải đợi đến khi điều gì đó xấu xảy ra mới hình thành một nhóm cầu nguyện. Bạn cần phải bố trí những người đó trước khi một cuộc khủng hoảng xảy đến.

Vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Bạn sẽ bị yêu cầu thực hiện các việc không thể. Những ngày đen tối sẽ đến.

Bạn sẽ gọi bạn bè nào khi bạn đối diện với điều bất khả thi? Bạn không cần nhiều người. Nhưng bạn cần bốn hoặc năm người bạn ủng hộ khi cuộc sống vượt quá tầm tay.

Thảo Luận

Việc hỗ trợ cầu nguyện quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn?

Bạn có thể đến với ai để xin cầu nguyện – nhất là khi bạn đối diện với điều bất khả thi?

Bạn thấy Chúa làm việc qua những lời cầu nguyện của bạn cho người khác như thế nào?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.