Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có gì sai khi cặp vợ chồng đã kết hôn quan hệ tình dục chỉ vì khoái cảm hay không?

Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
I Cô-rinh-tô 7:2
Hầu như toàn bộ một sách trong Kinh Thánh Cựu Ước được dành cho chủ đề cảm xúc và tình dục vì khoái lạc. Nhã Ca đã rất chi tiết trong mục đích nói về sự khoái lạc tình dục trong hôn nhân, mà những lời nói bóng (truyện ngự ý) được sử dụng để giảm nhẹ, và những cậu trai Hê-bơ-rơ không được đọc sách ấy cho đến lúc đủ 12 tuổi, khi họ trở thành những người đàn ông. Đức Chúa Trời rõ ràng dự định tình dục trong hôn nhân là để được khoái lạc. I Cô-rinh-tô 7:2-5 nói về việc không nên kiêng cữ tình dục trong hôn nhân: "Song cho tránh khỏi mọi sự dâm dục, mỗi người đàn ông phải có vợ, và mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình bèn là chồng, chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau kẻo Sa-tan sẽ thừa khi anh em thiếu kềm chế mà cám dỗ chăng".
Cảm giác khao khát tình dục và khoái lạc trong quan hệ tình dục được Đức Chúa Trời tạo ra, và hôn nhân được tạo ra một phần là để đáp ứng những khao khát đó. Điều Phao-lô đang nói là nói trực tiếp đến những cảm giác ấy với người phối ngẫu của bạn, không phải với người khác, và phải bảo đảm rằng chúng phải được đáp ứng trong mối quan hệ hôn nhân của bạn, không phải ở bên ngoài. Chú ý, Phao-lô nói rằng nếu người chồng hoặc vợ không đáp ứng được kỳ vọng của người phối ngẫu của mình, dù là khoái cảm hay thời gian, thì cả hai người cần phải trình nó trước mặt Đức Chúa Trời, để người ta không tìm sự đáp ứng nó bên ngoài mối quan hệ hôn nhân đó. Bởi vì sự tồn tại của sách báo khiêu dâm và sự đồi trụy của tình dục trải qua nhiều năm, nên nhiều người (đặc biệt là những Cơ-đốc-nhân) có khái niệm là tình dục khoái lạc là sai. Đôi khi chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta cho tình dục và tạo ra những cảm giác cho việc ấy, khoái cảm đã được định trước. Chúng ta không nên để Sa-tan và sự giả dối của nó kéo mình ra khỏi niềm vui với người phối ngẫu của mình, và chúng ta cũng không nên rơi vào khoái lạc tình dục giả dối mà thế gian mời chào. Niềm vui và sự thỏa mãn của Đức Chúa Trời là thật, Sa-tan là giả dối và trống vắng.
Có gì sai khi cặp vợ chồng đã kết hôn quan hệ tình dục chỉ vì khoái cảm hay không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7:2 - Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.