Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Mang ách chung có nghĩa là gì?

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14
Cụm từ "mang ách chung" xuất hiện trong II Cô-rinh-tô 6:14: "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng?" Bản dịch khác nói rằng "Đừng để bị ràng buộc với người chẳng tin."
Ách là một thanh gỗ thắng hai con bò với nhau cùng với sức nặng chúng kéo. Một cỗ xe thắng ách không đều nhau giữa một con bò khỏe hơn và một con yếu hơn, hay một con cao hơn và một con thấp hơn. Con bò yếu hay thấp hơn sẽ đi chậm hơn con cao và khỏe hơn, khiến cho gánh nặng cứ đi vòng quanh. Khi hai con bò mang ách không bằng nhau, chúng không thể thực hiện nhiệm vụ được giao. Thay vì làm việc cùng nhau, chúng mâu thuẫn với nhau.
Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14
Lời răn bảo của Phao-lô trong II Cô-rinh-tô 6:14 là một phần của bài giảng rộng lớn hơn cho hội thánh Cô-rinh-tô về đời sống Cơ Đốc Nhân. Ông khuyên họ tránh bước vào mối liên hệ không cân xứng với những người chưa tin vì người tin và chưa tin là đối lập nhau, giống như sự đối lập của sự sáng và sự tối. Đơn giản họ không có điểm chung nào, giống như Đấng Christ không có điểm chung nào với Bê-li-an, từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là "vô giá trị" (câu 15). Ở đây Phao-lô dùng để nói về Sa-tan. Với tư tưởng thế giới ngoại giáo, xấu xa, vô tín được cai trị theo nguyên tắc của Sa-tan, và Cơ Đốc Nhân cần phải tách biệt khỏi thế gian xấu xá, như Đấng Christ biệt mình ra khỏi những phương thức, mục đích và kế hoạch của Sa-tan. Ngài không dự phần vào những điều đó, Ngài không liên hiệp với chúng, và cũng nên như vậy trong mối liên hệ giữa những người theo người này và những người theo người khác. Nỗ lực sống một đời sống Cơ Đốc Nhân với một người không phải là Cơ Đốc Nhân vì người bạn và đồng minh thân cận của chúng ta chỉ khiến chúng ta đi luẩn quẩn.
"Mang ách chung" thường được áp dụng trong những mối quan hệ kinh doanh. Một Cơ Đốc Nhân bước vào mối quan hệ hợp tác với một người không tin sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Họ có thế giới quan, đạo đức và những quyết định kinh doanh đối lập cần phải thực hiện mỗi ngày sẽ phản ánh quan điểm người này hay người kia. Vì mối quan hệ làm việc, người này hay người kia phải từ bỏ mối quan tâm đạo đức và hướng về người kia. Thường xuyên, người tin tự từ bỏ những nguyên tắc Cơ Đốc Nhân vì lợi nhuận và sự tăng trưởng kinh doanh.
Hiển nhiên, sự kết hợp gần gũi nhất một người có thể có được với một người khác được tìm thấy trong hôn nhân, và đây là cách mà đoạn Kinh Thánh thường được giải thích. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là để một người nam và một người nữ trở nên "một thịt" (Sáng Thế Ký 2:24), một mối quan hệ rất thân mật đến mức một người trở nên một phần của người kia về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Kết hợp một người tin với một người không tin về bản chất là kết hợp sự đối lập tạo ra mối quan hệ rất khó khăn.
Mang ách chung có nghĩa là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.