Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Khảo sát Tân Ước

Các sách Phúc Âm cho chúng ta bốn bản ký thuật khác nhau, nhưng không mâu thuẫn với nhau về sự ra đời, cuộc đời, chức vụ, sự chết, và sự sống lại của Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Các sách Phúc Âm minh họa làm thế nào Chúa Giê-xu đã là Đấng Mê-si được hứa ban của Cựu Ước và đặt nền tảng cho sự dạy dỗ của phần còn lại của Tân Ước. Sách Công Vụ ghi lại những việc làm của các sứ đồ của Chúa Giê-xu, những con người Chúa Giê-xu sai phái vào thế gian để công bố Phúc Âm cứu rỗi. Sách Công Vụ cho chúng ta biết về sự bắt đầu của hội thánh và sự phát triển nhanh chóng của nó trong thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên. Các thư tín của Phao-lô, được viết bởi Sứ Đồ Phao-lô, là các lá thư gửi cho các hội thánh cụ thể - ban phát giáo lý chính thức và sự thực hành nên có theo giáo lý đó. Các thư tín chung bổ sung các thư tín của Phao-lô với sự dạy dỗ và ứng dụng bổ sung. Sách Khải Huyền tiên tri về những sự kiện sẽ xảy ra ở những thời kỳ cuối cùng.
Một khảo sát về Tân Ước là một sự học hỏi đầy năng quyền và tưởng thưởng. Tân Ước cho chúng ta biết về sự chết trên thập giá của Chúa Giê-xu thay cho chúng ta – và đáp ứng nào chúng ta nên có đối với sự chết của Ngài. Tân Ước tập trung vào việc ban cho một sự dạy dỗ Cơ Đốc vững chắc cùng với những kết quả thực hành nên có theo sau sự dạy dỗ đó. Dưới đây là những đường dẫn đến những tóm tắt cho các sách khác nhau của Tân Ước. Chúng tôi thành thật hy vọng bạn thấy được rằng Khảo Sát Tân Ước là ích lợi cho bạn trong linh trình theo Chúa của bạn.
Khảo sát Tân Ước

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.