Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Món quà tinh thần của sự giúp đỡ là gì?


Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.
I Cô-rinh-tô 12:28
The spiritual gift of helps is found in one of the spiritual gifts lists in the Bible. The Greek word translated “helps” in 1 Corinthians 12:28 is found only there in the New Testament; therefore, the exact meaning of the gift of helps is somewhat obscure. The word translated “helps” means literally “to relieve, succor, participate in, and/or support.” Those with the gift of helps are those who can aid or render assistance to others in the church with compassion and grace. This gift has a broad range of applications, from helping individuals with daily chores to assisting in the administration of the affairs of the church.
Helping in the body of Christ can take a variety of forms. Some see the gift of helps as given to those who are willing to “lend a hand” and do even the most mundane and disagreeable tasks with a spirit of humility and grace. Helpers are often those who volunteer to work regularly around church buildings and grounds, often laboring in obscurity. Others see helping as assisting the widows and elderly or families to accomplish daily tasks, coming alongside to render assistance in those areas where help is needed. These helpers render a gift of service in the broadest sense, assisting and supporting the body of Christ.
Lời nói phải thì, Khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc.
Châm-ngôn 25:11
But there is perhaps a deeper meaning to the spiritual gift of helps. Since it is one of the spiritual gifts from the Holy Spirit, all of which are given for the building up of the body of Christ, the spiritual aspect of the gift of helps is perhaps even more important than the practical aspect. Those with the spiritual gift of helps have been given the unique ability to identify those who are struggling with doubt, fears, and other spiritual battles. They move toward those in spiritual need with a kind word, an understanding and compassionate demeanor, and the unique ability to speak scriptural truth in convicting and loving fashion. Their words are “ like apples of gold in settings of silver” (Proverbs 25:11) to the spiritually weak and weary. These helpful Christians can quell anxiety in the downtrodden heart with cheerful and confidently spoken words of truth and joy.
Praise God that He knows us so well. He knows all our needs and challenges and has given the gift of helps to special individuals who can come alongside others in mercy, grace, and love. These precious saints can lift the heart by helping carry a variety of burdens that we cannot, and should not, carry alone.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 12:28 - Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.
Châm-ngôn 25:11 - Lời nói phải thì, Khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.