Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thuyết siêu Calvin là gì và nó có phải là kinh thánh không?

Một định nghĩa đơn giản là thế này: thuyết siêu Calvin là niềm tin rằng Đức Chúa Trời cứu người được tuyển chọn thông qua ý chí tối cao của Ngài mà không sử dụng hoặc không sử dụng các phương pháp mang lại sự cứu rỗi (chẳng hạn như truyền giáo, rao giảng và cầu nguyện cho những người đã mất). Đối với một sai lầm ngoài Kinh thánh, người theo chủ nghĩa siêu Calvin quá nhấn mạnh đến quyền tể trị của Đức Chúa Trời và nhấn mạnh trách nhiệm của con người trong công cuộc cứu rỗi.
Một sự phân chia rõ ràng của thuyết siêu Calvin là nó ngăn chặn mọi mong muốn truyền giáo cho những người đã mất. Hầu hết các nhà thờ hoặc giáo phái theo thần học siêu Calvin được đánh dấu bằng chủ nghĩa định mệnh, sự lạnh lùng và thiếu bảo đảm về đức tin. Người ta ít nhấn mạnh đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với những người bị hư mất và dân sự của Ngài mà là mối bận tâm không có trong Kinh thánh về quyền tể trị của Đức Chúa Trời, sự bầu chọn của Ngài đối với những người được cứu, và cơn thịnh nộ của Ngài đối với những người bị mất mát. Phúc âm của người theo chủ nghĩa siêu Calvin là lời tuyên bố về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với những người được chọn và sự trừng phạt của Ngài đối với những người đã mất.
Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5: 20
Kinh thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời có quyền tể trị trên toàn thể vũ trụ (Đa-ni-ên 4: 34-35), bao gồm cả sự cứu rỗi loài người (Ê-phê-sô 1: 3-12). Nhưng với quyền tể trị của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cũng dạy rằng động lực của Ngài để cứu kẻ hư mất là tình yêu thương (Ê-phê-sô 1: 4-5; Giăng 3:16; 1 Giăng 4: 9-10) và phương tiện của Đức Chúa Trời để cứu kẻ hư mất là sự công bố. Lời của Ngài (Rô-ma 10: 14-15). Kinh thánh cũng tuyên bố rằng tín đồ Đấng Christ phải nhiệt thành và kiên quyết trong việc chia sẻ của mình với những người không tin; là đại sứ cho Đấng Christ, chúng ta phải "cầu xin" mọi người được hòa thuận với Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 5: 20-21).
Chủ nghĩa siêu Calvin lấy một học thuyết Kinh thánh, quyền tối cao của Chúa, và đẩy nó đến một thái cực phi Kinh thánh. Khi làm như vậy, người theo chủ nghĩa siêu Calvin coi nhẹ tình yêu của Đức Chúa Trời và sự cần thiết của việc truyền giáo.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5: 20 - Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.