Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tiền định là gì?

bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,
Ê-phê-sô 1: 5
Rô-ma 8: 29-30 cho chúng ta biết, “Vì Đức Chúa Trời đã biết trước Ngài cũng đã định sẵn để được nên giống Con của Ngài, để con được làm con đầu lòng trong số nhiều anh em. Và những người anh đã định trước, anh cũng đã gọi; những người anh ta gọi, anh ta cũng biện minh; những người ông ấy biện minh, ông ấy cũng tôn vinh. ” Ê-phê-sô 1: 5 và 11 tuyên bố, “Ngài đã định trước cho chúng tôi được nhận làm con trai của Ngài qua Chúa Giê-xu Christ, phù hợp với niềm vui và ý muốn của Ngài… Trong Ngài, chúng tôi cũng được chọn, đã được định sẵn theo kế hoạch của Ngài là Đấng làm ra mọi sự. phù hợp với mục đích của ý muốn của mình. ” Nhiều người có thái độ thù địch mạnh mẽ với học thuyết tiền định. Tuy nhiên, tiền định là một học thuyết trong Kinh thánh. Điều quan trọng là hiểu tiền định nghĩa là gì, theo Kinh thánh.
Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;
II Phi-e-rơ 1:10
Những từ được dịch là “tiền định” trong Kinh thánh được đề cập ở trên là từ tiếng Hy Lạp proorizo, mang nghĩa “xác định trước”, “phong chức”, “quyết định trước thời hạn”. Vì vậy, tiền định là Đức Chúa Trời xác định những điều nhất định xảy ra trước thời hạn. Chúa đã xác định điều gì trước thời hạn? Theo Rô-ma 8: 29-30, Đức Chúa Trời định trước rằng một số cá nhân nhất định sẽ được giống như Con của Ngài, được kêu gọi, xưng công bình và tôn vinh. Về cơ bản, Đức Chúa Trời định trước rằng một số cá nhân nhất định sẽ được cứu. Nhiều thánh thư đề cập đến việc những người tin Chúa được chọn trong Đấng Christ (Ma-thi-ơ 24:22, 31; Mác 13:20, 27; Rô-ma 8:33, 9:11, 11: 5-7, 28; Ê-phê-sô 1:11; Cô-lô-se 3:12 ; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 4; 1 Ti-mô-thê 5:21; 2 Ti-mô-thê 2:10; Tít 1: 1; 1 Phi-e-rơ 1: 1-2, 2: 9; 2 Phi-e-rơ 1:10).Tiền định là học thuyết Kinh thánh rằng Đức Chúa Trời trong quyền tể trị của Ngài chọn một số cá nhân nhất định để được cứu.
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Sự phản đối phổ biến nhất đối với học thuyết tiền định là nó không công bằng. Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn một số cá nhân nhất định chứ không phải những người khác? Điều quan trọng cần nhớ là không ai đáng được cứu. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23) và đều đáng bị trừng phạt đời đời (Rô-ma 6:23). Kết quả là, Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn phù hợp khi cho phép tất cả chúng ta ở vĩnh viễn trong địa ngục. Tuy nhiên, Chúa chọn để cứu một số người trong chúng ta. Anh ấy không bất công với những người không được chọn, bởi vì họ đang nhận được những gì họ xứng đáng. Việc Đức Chúa Trời lựa chọn nhân từ đối với một số người không phải là bất công đối với những người khác. Không ai xứng đáng với bất cứ điều gì từ Đức Chúa Trời; do đó, không ai có thể phản đối nếu người đó không nhận được bất cứ điều gì từ Chúa. Một minh họa sẽ là một người đàn ông ngẫu nhiên đưa tiền cho năm người trong đám đông hai mươi người.Mười lăm người không nhận được tiền có khó chịu không? Có lẽ vậy. Họ có quyền khó chịu không? Không họ không. Tại sao? Bởi vì người đàn ông không nợ ai tiền. Anh ấy chỉ đơn giản là quyết định sẽ tử tế với một số người.
Nếu Đức Chúa Trời đang chọn người được cứu, điều đó có làm suy giảm ý chí tự do của chúng ta trong việc lựa chọn và tin vào Đấng Christ không? Kinh thánh nói rằng chúng ta có quyền lựa chọn — tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu Christ sẽ được cứu (Giăng 3:16; Rô-ma 10: 9-10). Kinh thánh không bao giờ mô tả Đức Chúa Trời từ chối bất cứ ai tin Ngài hoặc quay lưng lại với bất kỳ ai đang tìm kiếm Ngài (Phục truyền luật lệ ký 4:29). Bằng cách nào đó, trong sự huyền bí của Đức Chúa Trời, tiền định có tác dụng song hành với một người được Đức Chúa Trời lôi kéo (Giăng 6:44) và tin vào sự cứu rỗi (Rô-ma 1:16). Đức Chúa Trời đã định trước ai sẽ được cứu, và chúng ta phải chọn Đấng Christ để được cứu. Cả hai sự kiện đều đúng như nhau. Rô-ma 11:33 tuyên bố, “Ôi, chiều sâu của sự giàu có của sự khôn ngoan và hiểu biết về Đức Chúa Trời! Làm thế nào không thể tìm kiếm được các phán đoán của anh ta, và những con đường của anh ta không thể tìm ra! ”
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 1: 5 - bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,
II Phi-e-rơ 1:10 - Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 11:33 - Oâi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.