Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thần học tiến trình là gì?

mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.
Gia-cơ 1:17
Thần học quá trình dựa trên triết lý rằng điều tuyệt đối duy nhất tồn tại trên thế giới là sự thay đổi. Do đó, Đức Chúa Trời cũng không ngừng thay đổi. Kinh thánh nói rõ ràng rằng thần học quá trình là sai. Ê-sai 46:10 nói rõ ràng về quyền tể trị và bản chất không thay đổi của Đức Chúa Trời: “Tuyên bố sự kết thúc từ đầu, và từ ngàn xưa về những điều chưa được thực hiện, rằng: \'Mưu định của ta sẽ đứng vững, và ta sẽ làm mọi điều ta hài lòng.\' ” Chúa Giê-xu Christ, Ngôi Hai trong Ba Ngôi, cũng không thay đổi như nhau: “Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Kinh thánh nói rõ rằng kế hoạch của Ngài không thay đổi theo ý thích bất chợt của con người (Thi thiên 33:11). Ngài “chẳng thay đổi như bóng dời” (Gia-cơ 1:17). Nhưng thần học quá trình không coi Kinh Thánh là nguồn cảm hứng hay là thẩm quyền cuối cùng của chúng ta.
Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.
Châm-ngôn 21:1
Kinh Thánh bày tỏ nhiều thuộc tính, đức tính và đặc điểm của Đức Chúa Trời. Những điều này bao gồm sự thánh khiết của Ngài (Ê-sai 6:3; Khải huyền 4:8); chủ quyền (1 Sử ký 29:11; Nê-hê-mi 9:6; Thi thiên 83:18; Ê-sai 37:20); hiệp nhất (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4); toàn tại (Thi Thiên 139:7-10); toàn tri (Gióp 28:24; Thi Thiên 147:4-5); toàn năng (Gióp 42:1-2); tự tồn tại (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; Thi Thiên 36:9); sự vĩnh cửu (Thi Thiên 90:2; Ha-ba-cúc 1:12); tính bất biến (Thi Thiên 33:11; Gia-cơ 1:17); sự hoàn hảo (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:3-4); sự vô tận (Gióp 5:9; 9:10); lẽ thật (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:4; Thi Thiên 86:15); tình yêu (1 Giăng 4:8, 16); sự công chính (Thi Thiên 11:7; 119:137); sự thành tín (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9; Thi Thiên 89:33); thương xót (Thi Thiên 102:17); nhân từ (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:27; Nê-hê-mi 9:17, 31; Thi Thiên 86:15; 145:17); công lý (Thi thiên 111:7; Ê-sai 45:21); và tự do (Gióp 23:13; Châm ngôn 21:1). Đức Chúa Trời sử dụng những điều này trên thế giới và tích cực thực hiện tất cả những điều này ngày nay. Đức Chúa Trời siêu việt tất cả sự sáng tạo của Ngài, nhưng Ngài là cá nhân và có thể biết được.
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
Giăng 1:12
Thần học quá trình phủ nhận thần tính của Chúa Giê-su Christ, nói rằng Chúa Giê-su không có sự khác biệt về bản chất với bất kỳ người đàn ông nào khác. Ngoài ra, triết lý nhân văn của thần học quá trình dạy rằng nhân loại không cần sự cứu rỗi, trong khi Kinh thánh nói rõ rằng nếu không có Đấng Christ, con người sẽ lạc lối trong vô vọng và bị đày xuống địa ngục đời đời. Kinh thánh dạy rằng Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời (Ê-sai 9:6-7; Ma-thi-ơ 1:22-23; Giăng 1:1, 2, 14; 20:28; Công vụ 16:31, 34; Phi-líp 2:5-6; Cô-lô-se 2:9; Tít 2:13; Hê-bơ-rơ 1:8; 2 Phi-e-rơ 1:1) và rằng nếu không có sự chết của Ngài vì tội nhân (Rô-ma 3:23; 6:23; 2 Cô-rinh-tô 5:21) thì không ai có thể được cứu (Giăng 1:12; 3:18; 3:36; 14:6; Công vụ 4:10-12; 16:30-31).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gia-cơ 1:17 - mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.
Châm-ngôn 21:1 - Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.
Giăng 1:12 - Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.