Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thần học tiến trình là gì?


mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.
Gia-cơ 1:17
Process theology is based on the philosophy that the only absolute which exists in the world is change. Therefore, God, too, is constantly changing. The Bible clearly states that process theology is false. Isaiah 46:10 is unequivocal regarding God’s sovereignty and unchanging nature: “Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, ‘My counsel shall stand, and I will do all my pleasure.’” Jesus Christ, the second Person of the Trinity, is equally unchanging: “Jesus Christ is the same yesterday and today and forever” (Hebrews 13:8). The Bible is clear that His plans do not change according to the whims of mere men (Psalm 33:11). He “does not change like shifting shadows” (James 1:17). But process theology does not consider the Bible to be inspired or to be our final authority.
Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.
Châm-ngôn 21:1
The Bible expresses many attributes, qualities, and characteristics of God. These include His holiness (Isaiah 6:3; Revelation 4:8); sovereignty (1 Chronicles 29:11; Nehemiah 9:6; Psalm 83:18; Isaiah 37:20); unity (Deuteronomy 6:4); omnipresence (Psalm 139:7-10); omniscience (Job 28:24; Psalm 147:4-5); omnipotence (Job 42:1-2); self-existence (Exodus 3:14; Psalm 36:9); eternality (Psalm 90:2; Habakkuk 1:12); immutability (Psalm 33:11; James 1:17); perfection (Deuteronomy 32:3-4); infiniteness (Job 5:9; 9:10); truth (Deuteronomy 32:4; Psalm 86:15); love (1 John 4:8, 16); righteousness (Psalm 11:7; 119:137); faithfulness (Deuteronomy 7:9; Ps. 89:33); mercy (Psalm 102:17); graciousness (Exodus 22:27; Nehemiah 9:17, 31; Psalm 86:15; 145:17); justice (Psalm 111:7; Isaiah 45:21); and freedom (Job 23:13; Proverbs 21:1). God uses these in the world and actively exercises all of these today. God transcends all of His creation, yet He is personal and knowable.
thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông.
Công-vụ 4:10
Process theology denies the deity of Jesus Christ, saying that Jesus has no intrinsic difference from any other man. Additionally, the humanistic philosophy of process theology teaches that mankind does not require salvation, while the Bible is clear that without Christ, man is hopelessly lost and doomed to hell for eternity. Scripture teaches that Jesus Christ is God (Isaiah 9:6-7; Matthew 1:22-23; John 1:1, 2, 14; 20:28; Acts 16:31, 34; Philippians 2:5-6; Colossians 2:9; Titus 2:13; Hebrews 1:8; 2 Peter 1:1) and that without His death on the behalf of sinners (Romans 3:23; 6:23; 2 Corinthians 5:21) no one could ever be saved (John 1:12; 3:18; 3:36; 14:6; Acts 4:10-12; 16:30-31).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gia-cơ 1:17 - mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.
Châm-ngôn 21:1 - Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.
Công-vụ 4:10 - thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.