Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Lời xin lỗi tiền giả định là gì?

Biện luận tiền giả định là một cách tiếp cận biện luận nhằm mục đích trình bày cơ sở hợp lý cho đức tin Cơ đốc và bảo vệ nó trước những phản đối bằng cách phơi bày những sai sót hợp lý của các thế giới quan khác và do đó chứng minh rằng chủ nghĩa duy nhất trong Kinh thánh là thế giới quan duy nhất có thể tạo nên ý nghĩa nhất quán về thực tế.
Việc biện hộ theo tiền giả định không làm giảm việc sử dụng bằng chứng, nhưng những bằng chứng đó không được sử dụng theo cách truyền thống — nghĩa là, một lời kêu gọi thẩm quyền về lý do tự chủ của người không tin. Những người biện hộ tiền giả định cho rằng nếu không có thế giới quan Cơ đốc thì sẽ không có cơ sở nhất quán nào để giả định khả năng của lý trí tự trị. Khi người theo chủ nghĩa duy vật cố gắng bác bỏ Tin Lành bằng cách kêu gọi lý trí suy diễn, thì trên thực tế, ông ta đang vay mượn từ thế giới quan của Tin Lành, do đó không phù hợp với những tiền giả định đã nêu của ông ta.
Cách tiếp cận tiền giả định để biện hộ kêu gọi Cơ đốc nhân và người không theo Tin Lành tham gia vào việc kiểm tra nội bộ thế giới quan tương ứng của họ và do đó xác định xem chúng có nhất quán nội bộ hay không. Bản chất của biện pháp ngụy biện tiền giả định là một nỗ lực để chứng minh rằng thế giới quan của người phi Cơ đốc buộc anh ta đến trạng thái chủ quan, chủ nghĩa phi lý và vô chính phủ về đạo đức.
Vì thế giới quan của người không tin Chúa là sai lệch về mặt khách quan, nên tất yếu nó chứa đựng những mâu thuẫn có thể chứng minh được (ví dụ, anh ta đưa ra những phán đoán đạo đức, nhưng anh ta không thể giải thích những điều tuyệt đối về đạo đức nếu không có thế giới quan Cơ đốc / hữu thần). Người tin Chúa, trong khuôn khổ Tin Lành, có thể giải thích những điều như tính hợp lý, logic, tính đồng nhất của tự nhiên, đạo đức, khoa học, v.v., bởi vì thế giới quan Cơ đốc phù hợp với một thực tại siêu việt.
Tóm lại, nhà biện chứng tiền giả định tham gia vào một cuộc phê bình nội bộ về một thế giới quan nhất định để chứng minh rằng nó là độc đoán, không nhất quán bên trong chính nó và thiếu các điều kiện tiên quyết cho nhận thức luận. Do đó, nhà biện hộ tiền giả định có thể nhận ra một giá trị nhất định mà người không tin nắm giữ và chứng minh cho anh ta thấy rằng nếu thế giới quan của chính anh ta là đúng, thì chính niềm tin đó sẽ không mạch lạc và / hoặc vô nghĩa. Những người biện hộ theo điều kiện giả định tìm cách chứng minh Tin Lành liên quan đến sự bất khả thi của điều ngược lại. Nói cách khác, trừ khi thế giới quan của Cơ đốc nhân được giả định - dù ở cấp độ ý thức hay tiềm thức - thì không có khả năng chứng minh điều gì.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.