Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tội lỗi đầu tiên là gì?


The first sin must have preceded Adam’s and Eve’s choices to sin, since the tempter in the garden was already evil before he talked to Eve. There is no biblical evidence for any sin having preceded Satan’s.
Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!
Ê-sai 14:12
The occasion of Satan, or Lucifer, being cast out of heaven is described in Isaiah 14:12: “How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn! You have been cut down to the earth, You who have weakened the nations!” (NASB). Some versions, such as the New King James, use the word Lucifer instead of the phrase star of the morning, and that is where Lucifer’s name comes from.
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
Rô-ma 5:12
It’s important to note that Lucifer’s sin preceded humanity’s sin. We know from Romans 5:12–21 that all men and women throughout history (except, of course, for Jesus) have been sinners as a result of Adam’s sin. Since Lucifer’s sin preceded that of Adam, it also preceded that of the rest of humanity.
Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi.
Khải-huyền 12:4
Furthermore, Lucifer’s sin apparently preceded that of the rest of the angels who fell and, we assume, were corrupted into demons. In Revelation 12:4, we read that the tail of the dragon (who represents Satan or Lucifer) “swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth.” Then, in verse 9, we read that “the devil, or Satan, . . . was hurled to the earth, and his angels with him.” This passage speaks of the fall of Satan, who took one third of the holy angels with him in his rebellion. Thus, Lucifer’s sin preceded both mankind’s and the other angels’.
Finally, the Bible does not tell us about any other creatures capable of sinning against God. Angels and humans are the only beings who are morally responsible and therefore able to sin. It is reasonable to conclude that Lucifer’s sin was indeed the first sin, as both human sin and angelic sin came after his fall. There seems to have been no sin prior to Lucifer’s.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-sai 14:12 - Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!
Rô-ma 5:12 - Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
Khải-huyền 12:4 - Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.