Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người bạn trai theo Tin Lành?


The Bible doesn’t mention the kind of dating relationships we see today. Rather, in terms of romantic relationships, it focuses on principles for marriage. Dating today is used as a way to evaluate whether the man and woman would be good marriage partners. Thus it follows that a Christian boyfriend should be, first and foremost, a man you think would make a good Christian husband. A Christian woman should be looking for someone who is serious about God and serious about his relationship with her. Anybody can say they love Jesus or that they’re a Christian. How do you know, when you’re falling in love with someone, that he is genuine?
The Bible is full of verses that describe what a Christian man should be like, verses that are helpful and trustworthy for a woman who is evaluating a potential husband. The following are some guidelines based on those verses. A Christian boyfriend should be
Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn; Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa.
Châm-ngôn 9:9
Humble and teachable: The Bible tells us that a righteous man, or a wise man, will take instruction gladly, even when it hurts him (Psalm 141:5; Proverbs 9:9, 12:15). A righteous man evidences a willingness to be corrected by Scripture and a tendency to love and listen to those who can teach him from the Scripture.
Aáy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình;
Thi-thiên 15:2
Honest: Do his actions agree with his words? The Bible says that a righteous man is characterized by honesty in his personal and business dealings (Ephesians 4:28). In addition, when he makes a promise, a Christian man keeps his promise, even when it hurts (Psalm 15:2-5). In short, his character should be one of integrity.
Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.
I Giăng 3:18
Selfless: The Bible speaks specifically to husbands when it tells them to love their wives as they love their own bodies, just like Christ loved the church and gave Himself up for her (Ephesians 5:25-28). A Christian boyfriend should begin to exhibit this kind of care and love for his girlfriend long before marriage. Love is easy in the romantic beginning stages, but a Christian boyfriend should be the kind of man whose behavior and intentions will be loving in all kinds of circumstances (1 John 3:18).
Able and willing to provide: The Bible says that a man who doesn’t provide for his family is worse than an unbeliever (1 Timothy 5:8). Provision doesn’t necessarily mean bringing in a lot of money. The issue is whether he takes responsibility for the welfare of his wife and children. It is important for women to grasp the seriousness of this verse. A man who doesn’t want to provide is very hard for a woman to respect, and if a wife struggles to respect her husband, marital troubles will go beyond the material. A woman’s respect for her husband and a man’s love for his wife are interdependent and life-giving to a marriage (Ephesians 5:25-32).
Willing to proactively protect: Both physically and emotionally, women tend to be weaker and more easily hurt than men. They need to be understood and protected and cared for in a proactive way. A good Christian boyfriend is a man who will look out for and care for his girlfriend and carry this passion for protecting her into marriage (1 Peter 3:7).
Also, here are some negative things to watch out for: materialism (1 John 2:15-16; 1 Timothy 6:10), lying (Proverbs 12:22;19:22), sexual unfaithfulness (Ecclesiastes 7:26; Proverbs 7) and poor treatment of family members, especially his mother (Proverbs 15:20; 19:26; 20:20; 23:22). Usually, a man’s treatment of his mother is a good indication of how he will treat his wife. Also, watch out for irrationally and controlling or jealous tendencies, as these often lead to violence (Proverbs 6:34; 27:4).
Finally, a Christian boyfriend is one with whom a woman is evenly matched. First, in the spiritual sense – a couple’s relationship with God should be the primary factor in any relationship, and they should be matched in that regard. Believers are commanded to marry other believers (2 Corinthians 6:14), so there is no reason to be dating an unbeliever. But a couple should also be evenly matched in the more practical aspects, having compatible temperaments, similar energy levels, and shared life-goals and interests. These things add tremendously to happiness in a relationship.
In addition to all this, if a man has a good sense of humor and a steady, cheerful disposition, this is wonderfully encouraging for his wife. Nobody can be “up” all the time, but a man who is characterized by the peace and joy of the Spirit is a real catch. Life is hard, and marriage is hard, too. There will be times of sadness, and there will be conflict. Because of this, a cheerful, encouraging spouse is a real blessing (Proverbs 16:24; 17:22; 15:30).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Châm-ngôn 9:9 - Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn; Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa.
Thi-thiên 15:2 - Aáy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình;
I Giăng 3:18 - Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.
Ê-phê-sô 5:25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
I Phi-e-rơ 3:7 - Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Châm-ngôn 6:34 - Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam, Trong ngày báo thù, người không dung thứ;
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
Châm-ngôn 16:24 - Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.