Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?


Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.
Ê-phê-sô 5:31
God gave man and woman the joy and pleasure of sexual relations within the bounds of marriage, and the Bible is clear about the importance of maintaining sexual purity within the boundaries of that union between man and wife (Ephesians 5:31). Humans are well aware of the pleasing effect of this gift from God but have expanded it well beyond marriage and into virtually any circumstance. The secular world’s philosophy of “if it feels good, do it” pervades cultures, especially in the West, to the point where sexual purity is seen as archaic and unnecessary.
Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3
Yet look at what God says about sexual purity. “You should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen, who do not know God. . . . For God did not call us to be impure, but to live a holy life” (1 Thessalonians 4:3–5, 7). This passage outlines God’s reasons for calling for sexual purity in the lives of His children.
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Ga-la-ti 2:20
First, we are “sanctified,” and for that reason we are to avoid sexual immorality. The Greek word translated “sanctified” means literally “purified, made holy, consecrated [unto God].” As Christians, we are to live a purified life because we have been made holy by the exchange of our sin for the righteousness of Christ on the cross and have been made completely new creations in Christ (2 Corinthians 5:17–21). Our old natures, with all their impurities, sexual and otherwise, have died, and now the life we live, we live by faith in the One who died for us (Galatians 2:20). To continue in sexual impurity (fornication) is to deny that, and doing so is, in fact, a legitimate reason to question whether we have ever truly been born again. Sanctification, the process by which we become more and more Christlike, is an essential evidence of the reality of our salvation.
We also see in 1 Thessalonians 4:3–5 the necessity of controlling our bodies. When we give in to sexual immorality, we give evidence that the Holy Spirit is not filling us because we do not possess one of the fruits of the Spirit—self-control. All believers display the fruit of the Spirit (Galatians 5:22–23) to a greater or lesser degree depending on whether or not we are allowing the Spirit to have control. Uncontrolled “passionate lust” is a work of the flesh (Galatians 5:19), not of the Spirit. So controlling our lusts and living sexually pure lives is essential to anyone who professes to know Christ. In doing so, we honor God with our bodies (1 Corinthians 6:18–20).
We know God’s rules and discipline reflect His love for us. Following what He says can only help us during our time on earth. By maintaining sexual purity before marriage, we avoid emotional entanglements that may negatively affect future relationships and marriages. Further, by keeping the marriage bed pure (Hebrews 13:4), we can experience unreserved love for our mates, which is surpassed only by God’s enormous love for us.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:31 - Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
Ga-la-ti 2:20 - Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
Hê-bơ-rơ 13:4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.