Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một cặp vợ chồng đã ly hôn có thể tái hôn không?


Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.
Ga-la-ti 6:2
When Jesus came into this world, He was “made under the law, to redeem them that were under the law” (Galatians 4:4-5). The Christian is to “stand fast . . . in the liberty wherewith Christ has made us free” (Galatians 5:1). Scripture makes it quite clear that we who are in Christ are not under the Old Testament Law. Instead, we “walk in the Spirit” (Galatians 5:16) and follow the “law of Christ” (Galatians 6:2).
Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1
The restriction of Deuteronomy 24:4 was part of God’s regulation on divorce, a practice which He tolerated, but never condoned, because of the Israelites’ hardheartedness (Matthew 19:8). Moses required a legally binding, written bill of divorce (Deuteronomy 24:1) and prohibited “reversing” the divorce. Both regulations were calculated to emphasize the gravity and finality of divorce. In essence, God was saying, “Divorce is a very serious matter; do not take this step lightly.”
Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!
Ma-thi-ơ 19:6
Today, married couples would do well to follow Jesus’ word and leave intact what God has joined (Matthew 19:6). Divorced couples, while not bound to follow the particulars of the Old Testament Law, must still consider all the implications of remarriage. If the relationship with an ex-spouse moves forward, pastoral counseling is recommended to ensure that the factors which led to the divorce in the first place have been confronted and worked through.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ga-la-ti 6:2 - Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.
Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1 - Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình.
Ma-thi-ơ 19:6 - Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.