Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?


Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
Ma-la-chi 2:16
When discussing what the Bible says about divorce, it is important to keep in mind the words of Malachi 2:16, “I hate divorce, says the Lord God.” Whatever grounds the Bible possibly gives for divorce, that does not mean God desires a divorce to occur in those instances. Rather than asking “is ______ a grounds for divorce,” often the question should be “is _______ grounds for forgiveness, restoration, and/or counseling?”
Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.
I Cô-rinh-tô 7:15
The Bible gives two clear grounds for divorce: (1) sexual immorality (Matthew 5:32; 19:9) and (2) abandonment by an unbeliever (1 Corinthians 7:15). Even in these two instances, though, divorce is not required or even encouraged. The most that can be said is that sexual immorality and abandonment are grounds (an allowance) for divorce. Confession, forgiveness, reconciliation, and restoration are always the first steps. Divorce should only be viewed as a last resort.
Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật nầy chỉ về chính mình tôi và A-bô-lô, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác.
I Cô-rinh-tô 4:6
Are there any grounds for divorce beyond what the Bible explicitly says? Perhaps, but we do not presume upon the Word of God. It is very dangerous to go beyond what the Bible says (1 Corinthians 4:6). The most frequent additional grounds for divorce that people inquire about are spousal abuse (emotional or physical), child abuse, addiction to pornography, drug / alcohol use, crime / imprisonment, and mismanagement of finances (such as through a gambling addiction). None of these can be claimed to be explicit biblical grounds for a divorce.
That does not necessarily mean, though, that none of them are grounds for divorce which God would approve of. For example, we cannot imagine that it would be God’s desire for a wife to remain with a husband who physically abuses her and/or their children. In such an instance, the wife should definitely separate herself and the children from the abusive husband. However, even in such a situation, a time of separation with the goal of repentance and restoration should be the ideal, not necessarily immediately beginning divorce proceedings. Please understand, by saying that the above are not biblical grounds for divorce, we are definitely not saying that a man/woman whose spouse is engaging in such activities should remain in the situation. If there is any risk to self or children, separation is a good and appropriate step.
Another way to look at this issue is to differentiate between biblical grounds for divorce and biblical grounds for divorce and remarriage. Some interpret the two biblical grounds for divorce mentioned above as the only grounds for remarriage after a divorce, but allow for divorce with no remarriage in other instances. While this is a plausible interpretation, it seems to come too close to presuming upon the Word of God. For more information, please read the following two articles:
In summary, what are the biblical grounds for divorce? The answer is sexual immorality and abandonment. Are there additional grounds for divorce beyond these two? Possibly. Is divorce ever to be treated lightly or employed as the first recourse? Absolutely not. God is capable of changing and reforming any person. God is capable of healing and renewing any marriage. Divorce should only occur in instances of repeated and unrepentant heinous sin.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-la-chi 2:16 - Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
I Cô-rinh-tô 7:15 - Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.
I Cô-rinh-tô 4:6 - Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật nầy chỉ về chính mình tôi và A-bô-lô, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.