Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một tín đồ Tin Lành phải làm gì nếu kết hôn với người không tin Chúa?


Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14
Being married to an unbeliever can be one of the most difficult challenges in a Christian’s life. Marriage is a sacred covenant that joins two people together in one flesh (Matthew 19:5). It can be very difficult for a believer and an unbeliever to live in peaceful harmony (2 Corinthians 6:14-15). If one partner becomes a Christian after the marriage, the inherent struggles of living under two different authorities quickly become apparent.
Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.
I Cô-rinh-tô 7:12
Often Christians in this situation will look for a way out of the marriage, convinced that this is the only way to truly bring honor to God. His Word, however, says the contrary. It is very important not only to be content in our situation, but also to look for ways to bring glory to Him out of our challenging circumstances (1 Corinthians 7:17). The Bible specifically addresses those who are married to unbelievers in 1 Corinthians 7:12-14: “…If any brother has a wife who is not a believer and she is willing to live with him, he must not divorce her. And if a woman has a husband who is not a believer and he is willing to live with her, she must not divorce him. For the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband…”
Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo,
I Phi-e-rơ 3:1
Christians married to unbelievers will need to pray for the power of the Holy Spirit to enable them to profess Christ and live in the light of God’s presence (1 John 1:7). They should seek God’s transforming power to change their hearts and produce the fruit of the Holy Spirit (Galatians 5:22-23). A Christian wife is obligated to have a submissive heart, even toward her unbelieving husband (1 Peter 3:1), and she will need to remain close to God and rely on His grace to enable her to do so.
Christians are not meant to live solitary lives; they need to find support from outside sources such as the church and Bible study groups. Being married to an unbeliever does not alter the sacredness of the relationship, so it should be the priority of every Christian to pray for his or her spouse and set a good example, allowing Christ’s light to shine brightly (Philippians 2:14). May the truth found in 1 Peter 3:1—that an unbelieving spouse is “won over”—be the hope and goal of every Christian who is married to an unbeliever.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
I Cô-rinh-tô 7:12 - Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.
I Phi-e-rơ 3:1 - Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo,
I Phi-e-rơ 3:1 - Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.