Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về các gia đình theo Tin Lành?


Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.
I Ti-mô-thê 5:4
Christian blended families are becoming more and more commonplace. God places a very high value on family and taking care of and supporting each other. Men should manage their families well and raise children who respect them (1 Timothy 3:4). A woman should teach others what is good, carry herself modestly and submissively, and train younger women how to love their husbands and children (Titus 2:3-5). Caring for our relatives, especially those who live in our household, is of utmost importance (1 Timothy 5:8). Children should be obedient to and honor their parents, as long as the parents do not ask the children to do anything against God’s will (Ephesians 6:1-3). When the children are grown, they have the responsibility to repay their parents by caring for them in their old age (1 Timothy 5:4). These principles apply equally to families, blended or not.
và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?
Ma-thi-ơ 19:5
The only relationship prioritized above marriage should be the one we have with God. When He is the center of a marriage, He will automatically become the center of a family. God brought Adam and Eve together as the first husband and wife. He had formed Eve from Adam’s rib, which shows us how men and women are to leave their father and mother and be joined together forever, inseparably (Genesis 2:24; Matthew 19:5). The stronger the marriage unit, the stronger the whole family will be.
When two families come together to form one blended family, they are coming from different households with different rules, different traditions, and different ways of doing things. It is crucial that children are helped through the massive changes they will experience during the transition to a new, blended family life. Cooperation, patience, and communication will be key. Children must feel accepted and secure in the love of both parent and step-parent. Rules for discipline should be set up and enforced fairly for all the children.
Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.
Ma-thi-ơ 26:38
When there is a step-family, there is often a division of time when the child or children visit the noncustodial parent. Try to maintain a good relationship with the other parents, and if possible, have the same strategy about discipline/chores/rules at both houses. Make the household structured and predictable. We should always be supportive of each other; Jesus relied on His “stepfather” Joseph for companionship and support. Jesus recognized the need for a support system (Matthew 26:38) and also the need for private time to become spiritually refreshed. In a family, we should always be encouraging and uplifting. We should also be a good example of godliness and conduct ourselves with integrity and with instruction from the Lord.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Ti-mô-thê 5:4 - Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 19:5 - và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?
Ma-thi-ơ 26:38 - Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.