Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một số câu hỏi phổ biến nhất về Con tàu của Nô-ê là gì?


How long did it take Noah to build the ark? The Bible does not specifically say how long it took Noah to build the ark. When Noah is first mentioned in Genesis 5:32, he is 500 years old. When Noah enters the ark, he is 600 years old. The time it took to build the ark would depend on how much time passed between Genesis 6:14, when God commanded Noah to build the ark; and Genesis 7:1, when God commanded Noah to enter the ark. Some scholars teach that it took Noah 120 years to build the ark, based on Genesis 6:3. Others say that it took 100 years, based on Noah’s age in Genesis 5:32 and his age in Genesis 7:6.
How long was Noah on the ark? Noah entered the ark in the 600th year of his life, on the 17th day of the 2nd month (Genesis 7:11-13). Noah left the ark on the 27th day of the 2nd month of the following year (Genesis 8:14-15). Therefore, assuming a lunar calendar of 360 days, Noah was on the ark for approximately 370 days.
How many of each type of animal did Noah take on the ark? Seven pairs of each kind of clean animal and one pair of each kind of other animals were taken on the ark (Genesis 6:19-20; 7:2-3). By “clean” the Bible means animals that were "acceptable for sacrifice." That is why seven pairs of the clean animals were taken – so some of them could be sacrificed after the Flood was over without endangering the species.
How many people were on Noah’s ark? According to Genesis chapters 6-8, Noah, his wife, Noah’s three sons (Shem, Ham, and Japheth), and their wives were on the ark. Therefore, there were eight people on the ark.
Who was Noah’s wife? The Bible nowhere specifically gives us the name or identity of Noah’s wife. There is a tradition that she was Naamah (Genesis 4:22). While possible, this is not explicitly taught in the Bible.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.