Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Bữa tối kết hôn của Chiên Con là gì?


Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn,
Khải-huyền 19:7
In his vision in Revelation 19:7–10, John saw and heard the heavenly multitudes praising God because the wedding feast of the Lamb—literally, the “marriage supper”—was about to begin. The concept of the marriage supper is better understood in light of the wedding customs in the time of Christ.
để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai.
Lu-ca 2:5
These wedding customs had three major parts. First, a marriage contract was signed by the parents of the bride and the bridegroom, and the parents of the bridegroom or the bridegroom himself would pay a dowry to the bride or her parents. This began what was called the betrothal period—what we would today call the engagement. This period was the one Joseph and Mary were in when she was found to be with child (Matthew 1:18; Luke 2:5).
Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó.
Giăng 2:1
The second step in the process usually occurred a year later, when the bridegroom, accompanied by his male friends, went to the house of the bride at midnight, creating a torchlight parade through the streets. The bride would know in advance this was going to take place, and so she would be ready with her maidens, and they would all join the parade and end up at the bridegroom’s home. This custom is the basis of the parable of the ten virgins in Matthew 25:1–13. The third phase was the marriage supper itself, which might go on for days, as illustrated by the wedding at Cana in John 2:1–2.
What John’s vision in Revelation pictures is the wedding feast of the Lamb (Jesus Christ) and His bride (the Church) in its third phase. The implication is that the first two phases have already taken place. The first phase was completed on earth when each individual believer placed his or her faith in Christ as Savior. The dowry paid to the bridegroom’s parent (God the Father) would be the blood of Christ shed on the Bride’s behalf. The Church on earth today, then, is “betrothed” to Christ, and, like the wise virgins in the parable, all believers should be watching and waiting for the appearance of the Bridegroom (the rapture). The second phase symbolizes the rapture of the Church, when Christ comes to claim His bride and take her to the Father’s house. The marriage supper then follows as the third and final step. It is our view that the marriage supper of the Lamb takes place in heaven between the rapture and the second coming (during the tribulation on earth).
Attending the wedding feast will be not only the Church as the Bride of Christ, but others as well. The “others” include the Old Testament saints—they will not have been resurrected yet, but their souls/spirits will be in heaven with us. As the angel told John to write, “Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb” (Revelation 19:9). The marriage supper of the Lamb is a glorious celebration of all who are in Christ!
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Khải-huyền 19:7 - Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn,
Lu-ca 2:5 - để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai.
Giăng 2:1 - Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó.
Khải-huyền 19:9 - Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.