Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tiêu tiền của bạn cho thứ không phải là bánh (Ê-sai 55: 2) có nghĩa là gì?


Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.
Ê-sai 55:1
The Lord, through the prophet Isaiah, invites all who are “thirsty” to come to Him (Isaiah 55:1). In His goodness, the Lord offers them “wine and milk without money and without cost.” God then highlights the foolishness of chasing after that which doesn’t satisfy, asking, “Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen, listen to me, and eat what is good, and you will delight in the richest of fare” (verse 2). Only God can truly give His people what they are striving after. The irony is that we often squander our resources on things of no spiritual value, rather than take what God offers for free.
Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.
Ê-sai 55:2
The “bread” mentioned in Isaiah 55:2 is a metaphor for spiritual sustenance—what our souls truly need. To “spend money” on something other than this “bread” is to ignore our malnourished spiritual condition and seek satisfaction in things that can never feed the soul. Commentator Matthew Poole defines the “not bread” as “those vain or foolish things which can never nourish or satisfy yea, such as worldly goods, or your own inventions, superstitions, and idolatries” (A Commentary on the Holy Bible, entry for Isaiah 55:2).
Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy,
I Cô-rinh-tô 15:1
A simpler translation renders part of Isaiah 55:2 this way: “Why spend money on what does not satisfy?” (GNT). God’s people were running after things that could not satisfy, such as worthless idols (see Jeremiah 2:5). Today, people do the same by seeking after wealth, fame, or material goods to make themselves happy and fulfilled. The problem is that none of these things can truly satisfy. Only God can satisfy the need of our souls, for He offers the gift that will sustain a person forever: salvation. Unlike the costly and vain pursuits that people run after, God’s gift of salvation is offered freely (Isaiah 55:6–7; Ephesians 2:8–9). All people can partake in this offer by placing faith in Jesus’ death and resurrection (1 Corinthians 15:1–4).
Isaiah 55 shows the heart of God to save His people. Jesus’ later invitations for all to come to Him similarly reflect God’s desire to save (Matthew 5:6; 11:28; John 6:37). Using the metaphor of Isaiah 55:2, Jesus refers to Himself as the “ bread of life” (John 6:32, 35), a sharp contrast to “that which is not bread.” Jesus declared, “Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you” (John 6:27, ESV). Jesus promised true satisfaction; those who come to Him “will never go hungry” (verse 35). Additionally, Jesus repeats the idea of satiating spiritual thirst in John 4:10 and 13–14 (cf. Revelation 22:17.
The “richest fare” God offers in Isaiah 55:2 represents His lavish blessings on His people. He is ready to save, if only people would turn to Him in repentance and faith. When people come to Him for salvation, they find that He is “forgiving and good, abounding in love to all who call to [Him]” (Psalm 86:5).
The question in Isaiah, “Why spend money on what is not bread?” is worthy of serious consideration. Working for things in this world that will not satisfy is as pointless as purchasing food that will not nourish. Chasing after fleeting pleasures, material goods, and accomplishments is futile; none of those things will last (Ecclesiastes 1:14; Matthew 24:35; 1 John 2:17). The apostle Paul recognized all his prior religious accomplishments as rubbish or garbage in comparison to knowing Christ (Philippians 3:4–8). Only Jesus can provide what we need.
It is possible to live a life of continual spending without ever finding satisfaction. Thankfully, it is also possible to live a life of constant receiving without spending anything. It’s the worldly life of unbelief versus the godly life of faith. The Lord continues to call people to come to Him for salvation and rest from their striving (Hebrews 4:1–11). Believers should examine their lives to see if they are resting in God’s provision or wasting time in temporary pursuits. How foolish to spend money on what is not “bread”! How wise to invest our resources in laying up treasures in heaven (Matthew 6:19–21)!
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-sai 55:1 - Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.
Ê-sai 55:2 - Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.
I Cô-rinh-tô 15:1 - Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy,
Khải-huyền 22:17 - Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.
Thi-thiên 86:5 - Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, Ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa.
Phi-líp 3:4 - Aáy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa,
Ma-thi-ơ 6:19 - Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.