Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có ổn không để xăm nếu chúng có tính chất Tình Lành?


As a background, please read our article on " What does the Bible say about tattoos and body piercings?". Beyond the general theme of that article, there is the question of Christian tattoos. Do the same principles apply to tattoos that are of a Christian nature, such as a cross, a Christian slogan, or even a Bible verse? Some Christians have found that having tattoos gives them more credibility, and thereby more possibilities of evangelism, with some groups of people. So what about Christian tattoos?
Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.
Khải-huyền 19:16
Obviously, a tattoo of a cross is “better” than a tattoo of a flaming skull, naked woman, or demon. Having a tattoo saying “Jesus saves” could indeed be a conversation starter with some people who would never approach a preacher wearing a suit and tie. Some refer to Revelation 19:16 as an example of Jesus possibly having a tattoo on His thigh, “King of kings and Lord of lords.” The question is not necessarily “is getting a tattoo a sin?” The question is more “is getting a tattoo a good and necessary thing to do?” First Corinthians 10:23 declares, “Everything is permissible – but not everything is beneficial. Everything is permissible – but not everything is constructive.” Christian tattoos may be “permissible,” but are they beneficial and constructive?
Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.
I Cô-rinh-tô 9:22
In 1 Corinthians 9:22-23, Paul exclaims, “I have become all things to all men so that by all possible means I might save some. I do all this for the sake of the gospel.” Becoming all things to save some is perhaps the only good possible reason for getting a Christian tattoo. If having a tattoo genuinely opens doors for evangelism that would otherwise be closed, getting Christian tattoos would likely “qualify” under Paul’s “becoming all things” qualification. At the same time, it is frankly difficult to envision a scenario in which having a tattoo would enable a greater possibility of evangelism. If a person will not listen to you due to a lack of a tattoo, it is highly unlikely that such a person would genuinely listen due to the presence of a tattoo.
Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
Gia-cơ 1:5
With that said, the biblically based conclusion would seem to be that Christian tattoos are permissible, but it is highly questionable whether they can be considered beneficial and constructive. A Christian considering getting a tattoo should pray for wisdom (James 1:5) and ask the Lord to provide pure motives and discernment.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Khải-huyền 19:16 - Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.
I Cô-rinh-tô 9:22 - Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.
Gia-cơ 1:5 - Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.