Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?


There is no doubt that you are in a difficult and painful situation. Your question shows that you have not deafened your ears against God and His good will for you. Your concerns are the result of hearing God’s warning whispers of danger ahead. The Spirit is leading you into righteousness.
As God’s child, you have a responsibility to do what is right, regardless of how difficult it may be. Concentrate on what God has said in His Word, and trust Him to lead you in making your next decisions on the basis of His life principles and commands. Ceasing to cohabit with your fiancé or fiancée is the first step. Putting the marriage on hold is the next.
Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa.
I Cô-rinh-tô 7:39
The Bible says that believers should only marry other believers (2 Corinthians 6:14; see also 1 Corinthians 7:39—this verse specifically applies to widows, but the principle of “he must belong to the Lord” is present). So, your engagement to an unbeliever is problematic.
Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3
As for your living arrangements, which you are convicted about, it is good to listen to your conscience. Romans 14:23 says, “If you have doubts about whether or not you should [do] something, you are sinning if you go ahead and do it. For you are not following your convictions. If you do anything you believe is not right, you are sinning” (NLT). You don’t feel right about it for a reason. God’s Word is clear on the matter of pre-marital sex: “It is God’s will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality” (1 Thessalonians 4:3).
Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Ê-phê-sô 5:3
Your Christian testimony is at risk. Sexual sin is something God tells us to be very careful about: “Among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God’s holy people” (Ephesians 5:3). Living together before marriage definitely “hints” at immorality.
God does not want you to live in a state of sin, guilty feelings, or doubt. To have His full peace, follow Him fully. While your happiness, fulfillment, and usefulness to God are important, something else is even more important, and it should be your primary consideration: the exaltation of God’s name and the true reflection of His likeness in you. These are the main reasons that He gave you repenting faith to receive Jesus Christ as your Savior and Lord. See 1 Corinthians 10:31–32 and Romans 8:28–30.
As a born-again child of God, you have a strong desire to do what is right and please the Lord in every way. The path to holiness is difficult and calls for radical change (see Matthew 5:29–30). But in the power of the Holy Spirit you can do it.
Will you trust God enough to do what He says? Do you trust that He really knows what is best for you? Do you believe God has your best interests at heart?
Satan is a deceiver. He would like to trick you into believing that, once you make a poor decision, you are forced to make another, or that the only way to relieve the problems of one bad decision is to make a worse one. But God provides grace to renounce the past, to gain freedom from Satan’s deceptions, to take back the ground given to Satan, and to be restored to the Savior’s fellowship. Read James 4:1–10, focusing on verses 7–8.
You can trust the Lord to lead you in the right way. His way is better than anything this world has to offer (Psalm 84:10).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7:39 - Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
Ê-phê-sô 5:3 - Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Rô-ma 8:28 - Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Ma-thi-ơ 5:29 - Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.
Gia-cơ 4:1 - Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao?
Thi-thiên 84:10 - Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.