Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?


Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Ma-thi-ơ 19:8
First of all, no matter what view one takes on the issue of divorce, it is important to remember Malachi 2:16: “ I hate divorce, says the LORD God of Israel.” According to the Bible, marriage is a lifetime commitment. “So they are no longer two, but one. Therefore what God has joined together, let man not separate” (Matthew 19:6). God realizes, though, that, since marriages involve two sinful human beings, divorces are going to occur. In the Old Testament, He laid down some laws in order to protect the rights of divorcées, especially women (Deuteronomy 24:1–4). Jesus pointed out that these laws were given because of the hardness of people’s hearts, not because such laws were God’s desire (Matthew 19:8).
Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
Ma-thi-ơ 5:32
The controversy over whether divorce and remarriage is allowed according to the Bible revolves primarily around Jesus’ words in Matthew 5:32 and 19:9. The phrase “except for marital unfaithfulness” is the only thing in Scripture that possibly gives God’s permission for divorce and remarriage. Many interpreters understand this “exception clause” as referring to “marital unfaithfulness” during the “betrothal” period. In Jewish custom, a man and a woman were considered married even while they were still engaged or “betrothed.” According to this view, immorality during this “betrothal” period would then be the only valid reason for a divorce.
Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
Ma-thi-ơ 19:9
However, the Greek word translated “marital unfaithfulness” is a word which can mean any form of sexual immorality. It can mean fornication, prostitution, adultery, etc. Jesus is possibly saying that divorce is permissible if sexual immorality is committed. Sexual relations are an integral part of the marital bond: “the two will become one flesh” (Genesis 2:24; Matthew 19:5; Ephesians 5:31). Therefore, any breaking of that bond by sexual relations outside of marriage might be a permissible reason for divorce. If so, Jesus also has remarriage in mind in this passage. The phrase “and marries another” (Matthew 19:9) indicates that divorce and remarriage are allowed in an instance of the exception clause, whatever it is interpreted to be. It is important to note that only the innocent party is allowed to remarry. Although not stated in the text, it would seem the allowance for remarriage after divorce is God’s mercy for the one who was sinned against, not for the one who committed the sexual immorality. There may be instances where the “guilty party” is allowed to remarry, but they are not evident in this text.
Some understand 1 Corinthians 7:15 as another “exception,” allowing remarriage if an unbelieving spouse divorces a believer. However, the context does not mention remarriage but only says a believer is not bound to continue a marriage if an unbelieving spouse wants to leave. Others claim that abuse (spousal or child) is a valid reason for divorce even though it is not listed as such in the Bible. While this may very well be the case, it is never wise to presume upon the Word of God.
Sometimes lost in the debate over the exception clause is the fact that, whatever “marital unfaithfulness” means, it is an allowance for divorce, not a requirement for it. Even when adultery is committed, a couple can, through God’s grace, learn to forgive and begin rebuilding their marriage. God has forgiven us of so much more. Surely we can follow His example and even forgive the sin of adultery (Ephesians 4:32). However, in many instances a spouse is unrepentant and continues in sexual immorality. That is where Matthew 19:9 can possibly be applied. Many also look to quickly remarry after a divorce when God might desire them to remain single. God sometimes calls people to be single so that their attention is not divided (1 Corinthians 7:32–35). Remarriage after a divorce may be an option in some circumstances, but that does not mean it is the only option.
The Bible makes it abundantly clear that God hates divorce (Malachi 2:16) and that reconciliation and forgiveness should mark a believer’s life (Luke 11:4; Ephesians 4:32). However, God recognizes that divorce will occur, even among His children. A divorced and/or remarried believer should not feel any less loved by God, even if the divorce and/or remarriage is not covered under the possible exception clause of Matthew 19:9.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19:8 - Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Ma-thi-ơ 5:32 - Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
Ma-thi-ơ 19:9 - Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
I Cô-rinh-tô 7:15 - Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.
I Cô-rinh-tô 7:32 - Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng.
Ma-thi-ơ 19:9 - Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.