Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tổng quan Kinh thánh

Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.
I Cô-rinh-tô 2:10
Trong cùng một khoảng thời gian, Đức Thánh Linh là tác giả “thần cảm” của Kinh thánh. Đức Chúa Trời “hà hơi” Lời Ngài và sử dụng những tiên tri cùng các sứ đồ để viết ra Lời Ngài (2 Ti-mô-thê 3:16-17; 2 Phi-e-rơ 1:21). Hơn nữa, tất cả những người này đều đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ, có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng họ (Rô-ma 8:9; I Cô-rinh-tô 12:13). Đức Thánh Linh mong muốn giúp đỡ chúng ta hiểu Kinh thánh (I Cô-rinh-tô 2:10-16).
Mục đích của phần tổng quan hay tóm tắt Kinh thánh là để đưa ra một nền tảng cơ bản về từng sách trong Kinh thánh. Vì mỗi sách trong Kinh thánh sẽ nêu ra trước giả, ngày viết, mục đích viết, những câu then chốt, và một tóm tắt ngắn gọn. Chúng tôi thành thật hy vọng rằng phần tóm tắt hay tổng quan Kinh thánh sẽ giúp bạn hiểu Kinh thánh hơn và sẽ khích lệ bạn học Kinh thánh một cách sâu hơn.
Tổng quan Kinh thánh
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 2:10 - Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.