Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Hồi giáo Câu hỏi

Có phải Cơ Đốc nhân tin vào ba vị thần không?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhất: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. " Mác 12: 29
Tại sao Chúa Giê-xu phải chết?
"Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; " I Cô-rinh-tô 15:3
Việc giữ Năm cột trụ của Hồi giáo có thể đưa tôi lên thiên đàng không?
"Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? " Ma-thi-ơ 22:36
Một số lý do cho sự thù địch giữa Cơ Đốc nhân và tín đồ Hồi giáo là gì?
"phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. " I Phi-e-rơ 2:12
Có phải người Hồi giáo gọi Allah là "Cha" không?
"Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; " Ma-thi-ơ 6:9
Làm thế nào tôi, một người Hồi giáo, có thể được đảm bảo về thiên đàng?
"Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." Giăng 3:36
Đức tin Baha'i là gì?
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, " Rô-ma 1:20
Jinn/djinn là gì?
"Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! " Ê-sai 14:12
Tôi là người Hồi giáo, tại sao tôi nên xem xét việc trở thành Cơ Đốc nhân?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Làm thế nào để chúng ta biết rằng Kinh Thánh là Lời của Chúa, mà không phải là Apocrypha (Kinh ngụy tác), Kinh Cô-ran, Sách Mặc Môn, v.v.?
"Đoạn, Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, người lấy một hòn đá lớn dựng tại đó ở dưới cây dẻ bộp gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va. " Giô-suê 24:26
Người Hồi giáo có nên đọc Phúc âm của Ba-na-ba là câu chuyện có thật về Isa không?
"Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành. " II Ti-mô-thê 1:8
Tại sao phụ nữ Hồi giáo phải đội khăn trùm đầu?
"Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; " I Phi-e-rơ 3:3
Nỗi sợ Hồi giáo là gì?
"Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua. " I Phi-e-rơ 2:17
Có phải Cơ Đốc nhân đã làm hỏng Kinh Thánh?
"Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. " Châm-ngôn 30:5
Kinh Thánh có tiên tri về sự đến của Muhammad không?
"Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? " Giăng 16:5
Tín hữu Cơ Đốc và tín đồ Hồi Giáo có thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời?
"Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. " Lu-ca 1:30
Điều gì làm cho Cơ Đốc giáo trở nên độc đáo?
"Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. " Ga-la-ti 2:16
Có lỗi sai trong Kinh Cô-ran không?
"(05-1) Hỡi Bết-lê-hem Eùp-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. " Mi-chê 5:2
Tháng Ramadan là gì?
"Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. " Mác 8:34
Tại sao các Cơ Đốc nhân không kiêng ăn giống như người Hồi giáo?
"Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. " Ma-thi-ơ 4:4
Muhammad là ai?
"Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống? " Thi-thiên 130:3
Hồi giáo mật tông là gì?
"Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. " Mác 12:30
Cơ Đốc nhân có được phép ăn thực phẩm halal không?
"Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. " I Cô-rinh-tô 8:4
Cơ Đốc nhân có nên quan tâm đến ý tưởng về Luật Sharia không?
"Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. " Ma-thi-ơ 5:43
Kinh Cô-ran có thay thế Kinh Thánh được không?
"Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. " Ma-thi-ơ 5:17
Allah là ai?
"Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; " Rô-ma 8:6
Ý tưởng Hồi giáo về thánh chiến khác với bạo lực trong Kinh Thánh như thế nào?
"Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước Biển đỏ bày khô trước mặt các ông, và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Oùc, hai vua dân A-mô-rít, ở bên kia sông Giô-đanh, mà các ông đã diệt đi. " Giô-suê 2:10
Hồi giáo là gì, và người Hồi giáo tin gì?
"Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. " Ê-sai 53:5
Làm thế nào Cơ Đốc nhân có thể ảnh hưởng đến nền văn hóa Hồi giáo?
"Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! " Rô-ma 5:10