Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Quan hệ tình dục trước hôn nhân có ổn không nếu bạn biết mình sắp kết hôn với người ấy?


Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hê-bơ-rơ 13:4
From a human perspective, it seems reasonable to think it is okay for a couple to have sex if they are going to be married soon anyway. However, God’s Word has a clear and direct command on this topic: “Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral” (Hebrews 13:4). The “ sexually immoral” in this verse includes all those who engage in sex outside of marriage. The world views fornication lightly, but not God.
Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác.
I Cô-rinh-tô 7:7
Paul exhorts the Christians at Corinth, saying, “Now for the matters you wrote about: ‘It is good for a man not to have sexual relations with a woman.’ But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband” (1 Corinthians 7:1–2). His words will later encourage those who are able to live single and celibately in order to fully serve Christ (1 Corinthians 7:7–9, 25–40). Biblically, the only appropriate context for sexual relations is marriage. Those who are “going to get married” are, by definition, unmarried and should not be living as if they were married.
Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
Ma-thi-ơ 19:9
In Jewish culture, sexual relations were clearly restricted until marriage under the Law of Moses. Even though a betrothal was considered a binding agreement, sexual relations were still restricted until the actual marriage. The first time a man and woman had sexual relations together was considered the consummation of the marriage. These two acts—marriage and sexual intercourse—were so closely related as to be nearly synonymous. This explains in part why Jesus answered the Pharisees’ question about divorce by saying, “I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman commits adultery” (Matthew 19:9). In Jewish culture marriage and sexual relations were commonly spoken of together.
Paul elaborates on this idea in 1 Corinthians 6:12–20, in his discussion of God’s lordship over our bodies as well as our souls. He says that, when a man has sex with a prostitute, he has become “one with her in body” (verse 16). It’s clear that the sexual relationship, no matter the context, is special. There is a level of vulnerability one experiences in a sexual relationship that God wants kept within a committed, trusting marital union. Even if you think you are going to marry the person, it is important to honor one another by waiting until you are actually married before giving yourselves to one another sexually.
Simply having marriage plans for the future does not give anyone the right to disobey God’s clear commands in Scripture. If you are planning to get married, congratulations. But, in your planning, honor God and honor your future spouse. Premarital sex is a temptation for every engaged or dating couple, requiring precautions and a commitment to walk in the Spirit. Think about your wedding plans. Think about God’s goodness to you as a couple. But “do not think about how to gratify the desires of the flesh” (Romans 13:14).
For those who have engaged in premarital sex, there is hope and forgiveness in Christ. If we confess our sin, He will forgive and cleanse us from “all unrighteousness” (1 John 1:9). A new path of purity can begin today, with a renewed commitment to living sexually pure until marriage, despite one’s past. As Paul wrote, “One thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus” (Philippians 3:13–14).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 13:4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
I Cô-rinh-tô 7:7 - Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác.
Ma-thi-ơ 19:9 - Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
I Cô-rinh-tô 6:12 - Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.
Rô-ma 13:14 - nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.
Phi-líp 3:13 - Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.