Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về các thỏa thuận tiền hôn nhân?


Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
Ma-la-chi 2:16
Although prenuptial agreements are not mentioned in the Bible, God does tell us how we are to view marriage, and from that we can figure how agreements such as “pre-nups” would be viewed. First, God intended marriage to be permanent, lasting as long as both spouses are alive. When two Christian people go into a marriage, it should be with the strong belief that divorce is not an option. To have a prenuptial agreement allows for the possibility of divorce. When God formed Eve from Adam’s rib, He was signifying the purpose of a husband-and-wife relationship. The woman is the man’s helper, taken from under his protective arm and formed from the same flesh. “That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh” (Genesis 2:24). Obviously, being “ one flesh” means that a husband and wife should not even consider separating. The only reason the Law ever allowed divorce was the people’s hard-hearted insistence on divorce as a right (Matthew 19:8). God never changes, and He despises divorce (Malachi 2:16).
Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,
I Cô-rinh-tô 13:4
The love described in 1 Corinthians 13 should obviate the need for prenuptial agreements. Biblical love is a conscious decision that we are going to do what is best for others the way God always does what is best for us. “Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres” (1 Corinthians 13:4–7). As Christians, we should be characterized by this kind of love, especially within a Christian marriage. If love “endures through every circumstance” (NLT), then prenuptial agreements are unneeded.
In Ephesians 5, we learn a lot about the roles of a husband and wife in marriage. Husbands are called to love their wives with the same love that Christ showed the church (verse 25)—a love that did not shrink from sacrifice. Wives are to honor their husbands and submit to their leadership (verse 22). Just as Christ will never leave us, a husband should never leave his wife. Husbands should love their wives as they love themselves (verse 28), and wives should respect their husbands (verse 33).The biblical model of marriage teaches the permanence of the union and the necessity of selflessness; prenuptial agreements, by their very nature, cast doubt on the permanence of the union and foster selfishness.
Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.
I Phi-e-rơ 4:8
There is no reason for two Christian people, committed to God and each other, to need a prenuptial agreement. Yes, both the husband and wife will sin, but “love covers over a multitude of sins” (1 Peter 4:8). God calls us to forgive each other just as He has forgiven us, but a pre-nup is a plan to not forgive. If two truly become one, shouldn’t the distinction between “yours” and “mine” be eradicated—or at least greatly blurred?
Many in today’s society consider prenuptial agreements to be necessary and that anyone who does not sign one is a fool. But God’s ways contradict the world’s (Luke 16:15; Romans 12:2). Nothing in the Bible supports the idea that a Christian engaged couple should forge a “just in case we get divorced you can’t take my stuff” agreement.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-la-chi 2:16 - Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
I Cô-rinh-tô 13:4 - Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,
I Phi-e-rơ 4:8 - Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.
Rô-ma 12:2 - Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.