Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tái tạo báp têm là gì?

Sự tái sinh sau khi rửa tội là niềm tin rằng phép báp têm là cần thiết để được cứu rỗi , hay chính xác hơn là sự tái sinh không xảy ra cho đến khi một người được rửa tội bằng nước . Tái tạo lễ rửa tội là một nguyên lý của nhiều giáo phái Tin Lành, nhưng được các giáo hội trong Phong trào Phục hồi , đặc biệt là Giáo hội của Chúa KitôGiáo hội của Chúa Kitô quốc tế , thúc đẩy một cách mạnh mẽ nhất .
Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,
I Phi-e-rơ 3:21
Những người ủng hộ việc tái sinh phép báp têm chỉ đến những câu Kinh thánh như Mác 16:16, Giăng 3: 5, Công vụ 2:38, Công vụ 22:16, Ga-la-ti 3:27 và 1 Phi-e-rơ 3:21 để ủng hộ Kinh thánh. Và, tất nhiên, những câu đó dường như chỉ ra rằng phép báp têm là cần thiết cho sự cứu rỗi. Tuy nhiên, có những cách giải thích phù hợp theo ngữ cảnh và kinh thánh về những câu đó không ủng hộ sự tái sinh của phép báp têm. Mời các bạn xem các bài viết sau:
Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.
Mác 16:16
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
Giăng 3: 5
Những người ủng hộ việc tái sinh phép báp têm thường có một công thức gồm bốn phần về cách thức nhận được sự cứu rỗi. Họ tin rằng một người phải tin, ăn năn, thú tội và làm báp têm để được cứu. Họ tin theo cách này vì có những đoạn Kinh thánh dường như chỉ ra rằng mỗi hành động trong số này đều cần thiết cho sự cứu rỗi. Ví dụ, Rô-ma 10: 9–10 liên kết sự cứu rỗi với sự thú nhận. Công vụ 2:38 liên kết sự cứu rỗi với sự ăn năn và phép báp têm.
Sự ăn năn , được hiểu theo Kinh thánh, là cần thiết để được cứu rỗi. Sám hối là một sự thay đổi tâm trí. Sự ăn năn, liên quan đến sự cứu rỗi, là thay đổi suy nghĩ của bạn từ chối bỏ Đấng Christ sang việc chấp nhận Đấng Christ. Đó không phải là một bước tách biệt khỏi đức tin cứu rỗi. Đúng hơn, nó là một khía cạnh thiết yếu của đức tin cứu rỗi. Người ta không thể tiếp nhận Chúa Giê Su Christ là Đấng Cứu Rỗi, bởi ân điển qua đức tin, mà không thay đổi suy nghĩ về Ngài là ai và Ngài đã làm gì.
Sự xưng tội , được hiểu theo Kinh thánh, là một minh chứng của đức tin. Nếu một người thực sự tiếp nhận Chúa Giê Su Christ là Đấng Cứu Rỗi, thì việc công bố đức tin đó cho người khác sẽ là một kết quả. Nếu một người xấu hổ về Đấng Christ và / hoặc xấu hổ về thông điệp của phúc âm, thì rất có thể người đó đã hiểu phúc âm hoặc kinh nghiệm được sự cứu rỗi mà Đấng Christ cung cấp.
Phép báp têm , được hiểu theo Kinh thánh, là một sự đồng nhất với Chúa Kitô. Phép báp têm của Cơ đốc nhân minh họa sự đồng nhất của một tín đồ với cái chết, sự mai táng và sự phục sinh của Đấng Christ (Rô-ma 6: 3–4). Giống như việc xưng tội, nếu một người không muốn làm báp têm — không muốn xác định cuộc sống của mình là được cứu chuộc bởi Chúa Giê Su Christ — thì người đó rất có thể không được tạo dựng nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17) nhờ đức tin nơi Chúa Giê Su Christ. .
Những người tranh giành sự tái sinh bằng báp têm và / hoặc công thức bốn phần này để nhận được sự cứu rỗi không xem những hành động này là những công việc có công mang lại sự cứu rỗi. Ăn năn, xưng tội, v.v., không làm cho một người đáng được cứu rỗi. Đúng hơn, quan điểm chính thức cho rằng đức tin, sự ăn năn, xưng tội và phép báp têm là “những việc làm của sự vâng lời”, những điều một người phải làm trước khi Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi. Trong khi hiểu theo tiêu chuẩn của đạo Tin lành là đức tin là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu trước khi ban sự cứu rỗi, những người thuyết phục sự tái sinh của phép báp têm tin rằng phép báp têm — và đối với một số người, sự ăn năn và xưng tội — là những điều bổ sung mà Đức Chúa Trời yêu cầu trước khi Ngài ban sự cứu rỗi.
Vấn đề với quan điểm này là có những đoạn Kinh thánh tuyên bố rõ ràng và rõ ràng đức tin là yêu cầu duy nhất để được cứu rỗi. Giăng 3:16, một trong những câu nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh, nói rằng, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Trong Công vụ 16:30, quản ngục người Phi-líp hỏi sứ đồ Phao-lô: “Tôi phải làm gì để được cứu?” Nếu có cơ hội để Paul trình bày một công thức gồm bốn phần, thì đây chính là nó. Câu trả lời của Phao-lô rất đơn giản: “Hãy tin Chúa Giê-xu Christ và bạn sẽ được cứu” (Công vụ 16:31). Không rửa tội, không xưng tội, chỉ cần đức tin.
Theo nghĩa đen, có hàng chục câu trong Tân Ước gán sự cứu rỗi cho đức tin / niềm tin mà không có yêu cầu nào khác được đề cập trong ngữ cảnh. Nếu phép báp têm, hoặc bất cứ điều gì khác, là cần thiết cho sự cứu rỗi, thì tất cả những câu này đều sai, và Kinh thánh có sai sót và do đó không còn đáng để chúng ta tin cậy nữa.
Không cần thiết phải nghiên cứu toàn diện Tân Ước về các yêu cầu khác nhau đối với sự cứu rỗi. Nhận được sự cứu rỗi không phải là một quá trình hay một công thức gồm nhiều bước. Sự cứu rỗi là một thành phẩm, không phải là một công thức. Chúng ta phải làm gì để được cứu? Hãy tin vào Chúa Jêsus Christ, và chúng ta sẽ được cứu.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Phi-e-rơ 3:21 - Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,
Mác 16:16 - Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.
Giăng 3: 5 - Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
Ga-la-ti 3:27 - Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.
I Phi-e-rơ 3:21 - Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,
Rô-ma 10: 9 - Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.