Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chồng yêu vợ có nghĩa là gì?


Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5:25
Ephesians 5:25–33 contains vital instructions for husbands in their relationship with their wives. Verse 25 gives the basic command: “Husbands, love your wives.” In case anyone wonders, the Greek word for “love” here is a form of agape. Husbands are to love their wives with God’s kind of love—selfless, sacrificial, and unconditional. For a husband to love his wife, he must truly desire what is best for her, and he must work for that best, regardless of the cost to himself.
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5:25
The standard by which husbands are to love their wives is stated outright, and it’s a high standard, indeed: “Just as Christ loved the church and gave himself up for her” (Ephesians 5:25). The love of Christ took Him to the cross; the love of a husband for his wife will involve a similar giving of himself, even if the end result is not as bloody. Such is the nature of true love that it is willing to sacrifice for the loved one. Such is the nature of marriage that God intends husbands to sacrifice for their wives.
Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
I Phi-e-rơ 3:7
The goal of husbands loving their wives is also addressed. Christ’s goal for the church ( His “bride”) is “to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless” (Ephesians 5:26–27). Husbands cannot sanctify their wives exactly like Christ sanctifies the church, but they can set the spiritual goal of their wives being all that Christ wants them to be. Then husbands can, in love, work toward helping their wives achieve that goal of Christlikeness. Husbands who love their wives remember that they are “fellow heir[s] of the grace of life” (1 Peter 3:7, NASB).
The Bible also gives husbands a practical way to gauge the authenticity of their love for their wives: are they caring for their wives’ needs in a way comparable to how they care for themselves? “Husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church” (Ephesians 5:28–29). The “one-flesh” principle comes into play here. Selfishness has no place in a marriage. And, ironically, as a husband meets the needs of his wife, he will find that he himself reaps the benefits. Note, too, that the standard for husbands’ love of their wives comes back to Christ’s love of the church.
The remainder of the passage in Ephesians 5 deals with the principle of leave and cleave (verse 31) and emphasizes once again the connection between the marriage relationship and the relationship of Christ and His church (verse 32).
Too often, husbands look earlier in Ephesians 5 and latch on to verse 22: “Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord.” Husbands sometimes take it upon themselves to make sure their wives submit to their authority. However, verse 22 was not written to husbands. It is specifically addressing wives. Husbands are never told to enforce their wives’ submission. Rather, husbands are told to love their wives (verse 25). Verses 25 through 32 are for husbands, and that is what they should focus on.
What is a husband’s responsibility? To love his wife. Without selfishness, without reservation, and without condition. Love her as Christ loved the church unto death (see John 13:1). Love her, seek her best good, sacrifice for her benefit, give yourself to her wholeheartedly, and, when that’s all done, love her some more.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5:25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
I Phi-e-rơ 3:7 - Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Ê-phê-sô 5:28 - Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.
Giăng 13:1 - Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.