0

Tag: Ngày 65

Dùng Lời Kinh Thánh Cầu Nguyện Lại Với Chúa

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” (Thi thiên 23:1-2)