0

Tag: Tương giao

Bốn Bước Để Lời Chúa Thành Thói Quen

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta;”

(Giăng 8:31b)