March 18, 2019

Cách Chống Lại Kẻ Thù của Những Ý Định Tốt

“I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what.” (Psalm 119:112 CEV)
“Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa Luôn luôn, và cho đến cuối cùng.” (Thi thiên 119: 112)