0

Tag: Pastor Rick

Lời Đức Chúa Trời Mở Ra Tiềm Năng Bạn

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31b-32)

Dùng Lời Kinh Thánh Cầu Nguyện Lại Với Chúa

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” (Thi thiên 23:1-2)