“People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.” (Matthew 4:4 NLT)

“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4: 4)

If you want to have a healthy mind, you must feed your mind with truth.
Nếu bạn muốn có một tâm trí lành mạnh, bạn phải nuôi tâm trí mình bằng lẽ thật.

We all know the importance of nutrition. Good food and good calories make you stronger and healthier and give you more energy. Bad calories and junk food harm your body. The same is true in your thought life. You must feed your mind not with junk or poison but with truth.
Chúng ta thảy đều biết tầm quan trọng của dinh dưỡng. Thức ăn tốt, đầy đủ năng lượng cần thiết sẽ làm cho bạn mạnh, khỏe, và đầy năng lực. Thức ăn không bổ dưỡng sẽ làm hại thân thể bạn. Điều này cũng đúng với đời sống tư tưởng của bạn y như vậy. Bạn cần phải nuôi dưỡng tâm trí bằng lẽ thật chứ không bằng những điều vô bổ và độc hại.

One time I had the privilege of lecturing at Oxford University, and while I was there, I was invited to go to a meeting of Oxford Analytica. This is a group you’ve never heard of that has enormous influence in the world. Every day at about 6 a.m. the leading scholars of Oxford gather in a room to get reports from all around the world of what’s happened in the last 24 hours, from crop prices rising in China to more unrest in the Middle East. Then they make the decision about what needs to be said about it. By 11 a.m. a report has been given to groups that pay big bucks for this information like the CIA and major corporations.
Có lần tôi được đặc ân giảng dạy tại Đại Học Oxford. Tại đó, tôi được mời tham dự buổi họp của Oxford Analytica. Đây là một nhóm bạn chưa bao giờ nghe nói có ảnh hưởng rộng lớn trên thế giới. Mỗi ngày khoảng 6 giờ sáng, những vị trưởng nhóm nghiên cứu của Oxford họp lại với nhau trong một phòng để nghe tường trình từ khắp nơi trên thế giới về tất cả những gì xảy ra trong 24 giờ qua, từ việc giá cả các loại cây nông nghiệp tăng ở Trung quốc cho đến tình trạng bất ổn hơn ở Trung Đông. Sau đó họ quyết định xem cần nói những gì về các vấn đề đó. Đến 11 giờ trưa, một bản báo cáo sẽ được đưa ra cho các cơ quan phải trả những khoản tiền rất lớn cho những tin tức này như CIA và những công ty lớn.

Oxford Analytica is founded on the idea that the best leaders make the best decision when they have the best information. Even if you are a good leader, if you don’t have the best information, you’re going to make a bad decision. Oxford Analytica được sáng lập từ ý tưởng cho rằng những nhà lãnh đạo tài ba làm những quyết định tốt nhất khi họ có những tin tức tốt nhất. Ngay cả nếu bạn là một nhà lãnh đạo tốt, nếu bạn không có những tin tức tốt nhất, bạn sẽ làm quyết định sai.
You need the best information to live the best life that God wants you to live. That information is right there in the Word of God.

Bạn cần có những tin tức tốt nhất để sống một đời sống tốt nhất mà Đức Chúa Trời muốn bạn sống. Những tin tức đó có sẵn trong Lời Chúa (Kinh Thánh).

The Bible says in Matthew 4:4, “People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God” (NLT).

Ma-thi-ơ 4: 4 chép: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.”
God wants you to have the best information so that you can make the best decisions and receive God’s best for your life. You do that by feeding on the Word of God throughout your day, every day.

Đức Chúa Trời muốn bạn có những tin tức tốt nhất để bạn có thể làm những quyết định tốt nhất và nhận được những sự ban cho tốt nhất mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn. Bạn làm điều đó bằng cách nuôi mình bởi Lời của Chúa suốt ngày, và hằng ngày.

Talk It Over Thảo luận

What is the most important part of your morning routine?
Thói quen quan trọng nhất trong mỗi buổi sáng của bạn là gì?

How can you incorporate learning and memorizing God’s Word into your workday?
Làm thế nào để bạn có thể phối hợp việc học và thuộc lòng Lời Chúa trong ngày làm việc?

What are some ways you can feed on God’s Word together as a family?
Đâu là những cách bạn có thể thực hiện để nuôi dưỡng tâm linh bằng Lời Chúa trong phạm vi gia đình?