0
Beautiful nature landscapes in Turkey mountains. Lycian way is famous among hikers.

Bốn Bước Để Lời Chúa Thành Thói Quen

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta;” (Giăng 8:31b) 

Điều thật sự quan trọng là cam kết đọc Kinh Thánh đều đặn trong một thời gian ngắn, có lẽ một vài tuần.  Đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu, nhưng bạn không bao giờ nên dừng lại ở đó.  Chúa Jesus phán: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta;” (Giăng 8:31b)  Đó là sự cam kết dài hạn để học hỏi từ Chúa Jesus và Lời Ngài hầu cho chúng ta trở nên môn đồ của Ngài.

Làm thế nào bạn tiếp tục trong Lời Chúa và giữ mối tương giao với Ngài qua Lời Ngài lâu dài?

1.    Quyết định làm điều đó.  Nó bắt đầu với cam kết của bạn.  Đừng đợi đến khi có dịp tiện tốt hơn mới để cho Lời Chúa thành thường lệ trong đời sống bạn.  Hãy bắt đầu cam kết của bạn ngay hôm nay.

2.    Tuyên bố.  Thông báo ý định của bạn cho người khác biết.  Bạn chịu trách nhiệm giữ theo.  Nếu bạn giữ bí mật lời cam kết của bạn với Chúa, rất dễ dàng cho bạn bỏ qua.

3.    Quyết tâm.  Không cho phép bất cứ điều gì đánh đổ lời cam kết của bạn.  Tuyệt đối quyết tâm biến nó thành thói quen thường lệ trong đời sống của bạn, đặc biệt là trong những tháng đầu.  Nếu bạn bắt đầu bỏ qua vài ngày, việc giữ cam kết với Lời Chúa sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

4.    Kết đôi với một người.  Tìm một đối tác thuộc linh đồng hành với bạn để hỗ trợ và khích lệ.   Đây là một người mà bạn có thể chia sẻ những gì bạn học được trong những giờ tĩnh nguyện.  Người đó có thể là một người trong nhóm nhỏ của bạn, một người bạn, hoặc một thành viên trong gia đình.  Kinh Thánh nói, “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.” (Truyền đạo 4:9)

Dùng thì giờ với Chúa nên là một thói quen suốt đời của bạn, không phải một sở thích nhất thời. Nghiên cứu cho thấy bạn cần làm điều gì đó trong suốt 6 tuần liên tiếp để xây dựng một thói quen.  Hãy làm cho Lời Chúa thành một phần của đời sống bạn hôm nay — và cho suốt cả quãng đời còn lại.

Mục Sư Rick Warren