0

Tag: Ngày 64

Con Đường Trở Lại Cùng Chúa

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
(Giê-rê-mi 29: 13 BTT)