March 17, 2019

Tìm Tin Tức Tốt Nhất Trong Kinh Thánh

“People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.” (Matthew 4:4 NLT)
“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4: 4)