Không Có Mối Quan Hệ Nào Bền Vững Nếu Không Có Ân Hậu

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13:7a BTT)

Không có mối quan hệ nào bền vững nếu không có ân hậu. Đây là một phần của tình yêu lâu dài! Bạn phải dễ dãi với người khác một chút. Bạn phải biết bỏ qua.